آمریکا و اسراییل دو روی یک سکه

مرکز غدیر‏‏‏

مقدمه:

ایالات متحده با داشتن حدود 6 میلیون یهودی، یکی از مراکز مهم جهان به شمار می رود که افراد این قوم را در دل خود جای داده است. این در حالی است که تنها نیم قرن پیشتر، این افراد شماری بسیار اندک را در آمریکا به خود اختصاص داده بودند. در فاصله سال های 1900 تا 1924 میلادی، حدود یک میلیون یهودی به آمریکا مهاجرت کردند.
مهمترین ویژگی اساسی که یهودیان را به جامعه آمریکا جذب می کرد، مسأله قدرت و توان تأثیرگذاری بر محیط جدید بود. این اقلیت قومی به تدریج رشته های اقتصادی و سیاسی اتصال خویش به اجتماع را تقویت کرد و با گذشت زمان، به واسطه ایجاد تفاوت های معنی دار اقتصادی و سیاسی، نوعی فرهنگ پنهان خرده شهروندی را به وجود آورد.
مهاجران یهودی در سرزمین آمریکا، پس از کسب عنوان شهروندی، در پی تحصیل متداول این امتیاز یعنی مشارکت مؤثر برآمدند و با بهره گیری از نقاط اتکایی همچون تضمین حقوق شهروندان، مشارکت خویش در امور عمومی را از سطح مشارکتی ساده به مشارکتی فعال و سپس مشارکتی مسلط تبدیل کرد.
این مسأله، به ویژه پس از شکل گیری دولت اسراییل و اعلان آن به عنوان سرزمین موعود، چهره ای جدی تر به ویژه در زمینه سیاست گذاری های خارجی ایالات متحده در قبال دولت اسراییل را به خود گرفت.

1) نفوذ صهیونیست ها در ساختار حکومتی آمریکا

الف) قوه مجریه

موفقیت یهودیان آمریکا در چرخش رویکردهای قوه مجریه ایالات متحده، کنگره و افکار عمومی این کشور به سوی اهداف مطلوب خویش به ویژه در ارتباط با سیاست خارجی آمریکا، در دوره ای نسبتاً طولانی، مرهون موفقیت نفوذمندان این قوم در مداخله در نظام سیاسی این کشور، به ویژه به کمک مثلث سیاستمداران، آراء و ثروت یهودیان است.
قوای مجریه آمریکا از ابتدای تشکیل دولت اسراییل غاصب تاکنون، اهمیت فراوانی را برای حفظ روابط نزدیک با اسراییل قایل بوده، شناسایی دولت اسراییل بلافاصله پس از اعلام استقلال آن، از سوی هری ترومن رییس جمهوری وقت ایالات متحده، نشانه ای آشکار از اهمیت روابط میان دو دولت است.
دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون یکی از بهترین دوره های قابل تصور برای اسراییلی هاست. او بیش از هر فرد دیگری، اقلیت یهودی را به دولت راه داده است. از این رهگذر، در حالی که یهودیان تنها 2 درصد از جمعیت آمریکا را تشکیل می دهند امام حدود 42 درصد از مناصب مختلف مربوط به کابینه کلینتون را به خود اختصاص داده اند.