فهرست کتاب


دیدار با ابرار سید بحرالعلوم دریای بی ساحل

نورالدین علی لو

حاکمان ایران و عراق

والیان و شاهان ایران در زمان علامه بحر العلوم، از روزگار تولد او عبارتند از: سلسله افشاریان که از نادر شاه افشار از سال 1148 ق شروع شد و تا سال 1160 ق ادامه یافت و بعد از آن حکومت به دست سلسله زندیان رسید مؤسس آن سلسله، کریم خان زند بود که در سال (1163ه ق) بر مسند قدرت نشست، جنگهای بسیاری با مخالفان و سرکشان کرد که از جمله آنها محمد حسن خان قاجار، و آزادگان افغانی را می توان نام برد. کریم خان در سال (1163ه ق) به عنوان شاه ایران بر تخت نشست و سراسر کشور ایران را در سیطره خود قرار داد، به جز خراسان که در دست و اختیار شاهزاده شاهرخ افشار قرار داشت، بر همه جا حکومت داشت او بصره را از چنگ دولت عثمانی بیرون آورد. تاریخ، کریم خان زند را نسبت با شاهان دیگر عادل و ساده زیست تر و خوشرفتارتر معرفی کرده است، او در سال (1193ه ق) درگذشت.
بعد از سلسله زندیان، قاجاریان به حکومت ایران رسیدند که اول آنها آغا محمد خان قاجار بود که با کشتن و کور کردن شاهزاده زند در سال (1209ه ق) به حکومت رسید و در سال (1211ه ق) کشته شد، تاریخ نویسان این شاه را از شاهان خون ریز نامیده اند.
در دوران حکومت سلسله قاجار پای خارجیان به ایران باز شد، و قراردادهای ننگین گلستان و ترکمن چای با روسیه و معاهده فینکن شنین بین ایران و فرانسه توسط فتحعلی شاه و ناپلئون بسته شد، و از جمله مهمترین وقایع کشور در آن زمان رقابت انگلستان و فرانسه و تجاوزهای روس به اراضی ایران، و تیرگی روابط ایران و دولت عثمانی را می شود نام برد. در سال (1307ه ق) آخرین پادشاه قاجار احمد شاه به خارج از کشور تبعید گردید و با عزل او سلسله قاجار از بین رفت.

کشور عراق

در روزگار سید مهدی بحر العلوم کشور عراق در تصرف دولت عثمانی قرار داشت عراق همچون دیگر کشورها در گردونه زمان دست به دست سلاطین گشته است و آشوریان، هخامنشیان، یونانیان، پارسایان، ساسانیان، رومیان، خلفای عرب و دولت عثمانی بر آن حکومت رانده اند. این کشور سر انجام پس از جنگ جهان اول در سال (1339ه) استقلال یافت در زمان بحر العلوم در دست حکومت عثمانی قرار داشت دولت عثمانی از سال (699ه ق) تا سال (1342ه ق) در آسیای صغیر سلطنت داشت مؤسس این سلسله عثمان بن طغرل بود و پادشاهان عثمانی را 38 تن نوشته اند که آخرین آنها عبد العزیز دوم است، با برقراری حکومت جمهوری توسط آتاترک مزدور دولت عثمانی منقرض شد(47) و یک دست نشانده انگلستان بر سرزمین مسلمان نشین عثمانی مسلط گردید.

بخش سوم شاگردان بحر العلوم

این عالم بزرگوار شاگردانی بزرگ و ارزشمند تربیت کرد که هر کدام منشأ خدمات فراوان به عالم اسلام شدند در اینجا به نام چند تن از آنان اشاره می کنیم: