فهرست کتاب


استعاذه (پناهندگی به خدا)

آیت الله دستغیب

جلسه نهم: دل بی تقوا آشیانه شیطان

ان الذین اتقوا اذا مسهم طئف من الشیطن تذکروا فاذا هم مبصرون(76).
خلاصه بحث دیشب این شد که رکن اول استعاذه، تقواست. اگر تقوا باشد، حالت استعاذه و پناهندگی به خدا از شر شیطان و تلفظ جمله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نتیجه می دهد وگرنه هزار دفعه هم اعوذ بالله بگو نتیجه ای ندارد.
امشب بیان دیگری که از این آیه شریفه استفاده می شود را عرض می کنم:
دلی که تقوا ندارد، یقین بدانید آشیانه شیطان است. چطور شیطان به این زودیها رخت بر می بندد؟ دل بی تقوا؛ یعنی دلی که در او یاد خدا نیست بلکه شهوات و آمال و آرزوها و هوا و هوسها، خودخواهیها و خودبینیها است. حب دنیا و زر و زیور عالم طبیعت است، این دل، مرکز و ایستگاه ابلیس است و تا از این امراض خالی نگردد، از آنچه مطمح نظر شیطان است، نمی شود حقیقت استعاذه در او پیدا شود.

خوراک چرب و سگ گرسنه

شاید تجربه کرده باشید، اگر سگی گرسنه رو به شما آورد و همراهتان نان یا گوشت باشد، آیا به گفتن چخ! سگ رد می شود؟! چوب هم بلند کنی فایده ندارد. او گرسنه است و چشمش به غذاست. چوبش هم بزنند فایده ندارد و دست بردار نیست.
اما اگر هیچ همراه نداشته باشی، سگ که به شما رو می آورد با آن شامه قوی که دارد چون می فهمد چیزی نداری، تا گفتی چخ! فورا می رود.

دلهای بیمار، خوراک شیطان

دل شما مورد نظر شیطان است. نگاهی به دل می کند. اگر آذوقه او در آن است، حب مال و پارک و زر و زیور و شهرت و مقام است، می بیند خوب جایی است، این جا حرص است. هرچه به دست آورد هنوز برایش کم است. می بیند این جا بخل است. حسادت است. به به! چه جای خوبی برای شیطان است. همان جا متمرکز می شود. صدهزار بار هم بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به این چخ ها رد نمی شود. این دشمن خیلی سرسخت است:
ان الشیطن لکم عدو...(77).
...انه لکم عدو مبین(78).
بلی اگر طعمه اش را دور کردی، آنگاه می بیند وسیله ماندن ندارد، با یک استعاذه فرار می کند.
دلی که در آن دوستی دنیا نیست، شیطان چه بهره ای می تواند از آن داشته باشد؟!