فهرست کتاب


استعاذه (پناهندگی به خدا)

آیت الله دستغیب

مراقب خود باشید

بالجمله، ابلیس تله های فراوانی دارد که اگر انسان تقوا نداشته باشد و مراقبت نکند چنان او را می گیرد که تا به قعر جهنم نبرد، رهایش نمی کند.
اهل عقل! احتیاط کنید احتیاط! زبان را مخصوصا به خود بگیرید و بترسید. به دیگران چکار دارید؟! هرکس حساب جداگانه ای دارد. وزر دیگری را به گردن تو نمی اندازد: ...لا تزر وازرة وزر أخری...(73).
بدانید که اعراض خلق، دام ابلیس است. در مجلسی که با یکدیگر هستید، مواظب این دام باشید.

زن، خطرناکترین دام

از مهمترین و راستی به قول خود ابلیس، خطرناکترین دام شیطان، جنس زن است. مگر زنهایی که عمری مردانه با ابلیس مبارزه کرده باشند. مرد، دیرتر صید می شود لیکن زن زودتر شکار شده آنگاه خودش دامی برای مرد بیچاره می شود.
نشنیده اید شیطان هرچه کرد نتوانست آدم را بفریبد، آخر الامر حوا را فریفت و توسط او آدم بیچاره را فریب داد.
در روایت رسیده که شیطان به یحیی گفت: هر وقت از اغوای هرکس عاجز شوم، دست به دامن زنها می شوم(74).
آری، شیطان به برکت زنها هدف خود را پیش می برد و به مراد می رسد: و لقد صدق علیهم ابلیس ظنه.

همنشینی با زن، مقدمه گناه

و لذا در روایات اهل بیت (علیه السلام) است که: زیاد پهلوی زن نشستن، قساوت قلب می آورد. نه این که از زن باید کناره گرفت بلکه باید احتیاط کرد که دام شیطان است. می بینید با یک حرف، پیش آمدهایی می شود؛ تو را عصبانی می کند و مقدمه گناهان بسیاری می شود.
وای اگر زن نامحرم و بیگانه باشد و از حیث مکان هم اگر خلوت باشد که تله بسیار خطرناکی است.
مصافحه با اجنبیه؛ یعنی دست دادن با زن بیگانه حرام است. به این حیواناتی که تقوا ندارند نگاه نکنید. اینها در دام شیطانند. اگر بدنت با زن اجنبیه مس کرد، مصید شیطان است.