فهرست کتاب


استعاذه (پناهندگی به خدا)

آیت الله دستغیب

رفیق بد، دامی خطرناکتر

گاهی رفیق انسان، دام ابلیس است. بد زبان و غیبت کننده و نااهل است. چنین رفیقی را باید هرچه زودتر عوض کرد.
دو نفر که پهلوی هم می نشینند - مخصوصا زنها که کم قدرتند - این جا دام ابلیس پیش می آید. احوال فلان و بهمان را می گیرند. کم کم از سخنان مباح به حرام می کشد. به غیبت و تهمت، استهزا و افشای راز و هتک حرمت می رساند.
دام ابلیس چنین است که اول به دانه استیناس و همصحبتی و خوش مجلسی احوالپرسی می کند و بعد کار را به حرام می کشاند.
می بینید یک ساعت نزد هم نشسته اند و هر دو تا اسفل السافلین دوزخ رفته اند. آنگاه تا بیرون بیایند خیلی طول دارد. حالا اگر با همان شیطان رفیقش هم به مسجد بیاید خیال نکنید خداپرست شده بلکه این صورت است.

مراقب خود باشید

بالجمله، ابلیس تله های فراوانی دارد که اگر انسان تقوا نداشته باشد و مراقبت نکند چنان او را می گیرد که تا به قعر جهنم نبرد، رهایش نمی کند.
اهل عقل! احتیاط کنید احتیاط! زبان را مخصوصا به خود بگیرید و بترسید. به دیگران چکار دارید؟! هرکس حساب جداگانه ای دارد. وزر دیگری را به گردن تو نمی اندازد: ...لا تزر وازرة وزر أخری...(73).
بدانید که اعراض خلق، دام ابلیس است. در مجلسی که با یکدیگر هستید، مواظب این دام باشید.

زن، خطرناکترین دام

از مهمترین و راستی به قول خود ابلیس، خطرناکترین دام شیطان، جنس زن است. مگر زنهایی که عمری مردانه با ابلیس مبارزه کرده باشند. مرد، دیرتر صید می شود لیکن زن زودتر شکار شده آنگاه خودش دامی برای مرد بیچاره می شود.
نشنیده اید شیطان هرچه کرد نتوانست آدم را بفریبد، آخر الامر حوا را فریفت و توسط او آدم بیچاره را فریب داد.
در روایت رسیده که شیطان به یحیی گفت: هر وقت از اغوای هرکس عاجز شوم، دست به دامن زنها می شوم(74).
آری، شیطان به برکت زنها هدف خود را پیش می برد و به مراد می رسد: و لقد صدق علیهم ابلیس ظنه.