فهرست کتاب


استعاذه (پناهندگی به خدا)

آیت الله دستغیب

ترک مکروهات برای ترک محرمات

آنگاه برای رسیدن به این مقام باید مکروهات را ترک کند تا ترک حرام برایش آسان و با تکرار و استمرار، ملکه و عادتش شود. اگر مکروه را که انجام دادنش عقاب ندارد، ترک کرد، دیگر ترک حرام برایش خیلی آسان می گردد و به تدریج عادتش می شود.
یا تا بتواند مستحبات را ترک نمی کند، به برکت انجام مستحبات، دیگر محال است واجبی را ترک کند؛ کسی که نماز نافله را ترک نمی کند، آیا نماز واجب از او فوت می شود؟!

صحرای پر از خار و پای برهنه

یکی از علما برای تقوا معنای لطیفی کرده و مثال جالبی می زند، می فرماید:
هرگاه با پای برهنه در بیابان پر از خار و خاشاک باشی، چطور راه می روی؟ آیا همین طور سر بالا می کنی و می دوی؟ یا این که کاملا مواظبت می کنی و جلوت را می نگری تا هرکجا خار نباشد، آهسته پا را در آن جا می گذاری تا صدمه نبینی؛ یعنی احتیاط می کنی که خار به پایت نرود و ناراحتت نکند!؟.
تقوا؛ یعنی مواظب خار و خاشاک دامهای شیطان بودن و از آن کناره گرفتن.

دانه و دام ابلیس

به قدری دامهای شیطان مهم است که امام سجاد (علیه السلام) در دعای صحیفه اش عرض می کند:
پروردگارا! من به تو از مصاید (دامهای) ابلیس پناه می برم(70).
دیده اید شکارچی، دام را پنهان می کند و رویش دانه می ریزد، شکار دانه را می بیند ولی از دام بی خبر است، به طمع دانه می آید ولی هنوز آن را نگرفته به دام می افتد.
ابلیس دامهای فراوان دارد. گودالهای فراوانی حفر کرده که رویش را پوشیده است. دانه هایی روی این تله ها افکنده که بیچاره انسان به هوس ظاهر فریبنده و دلربایش به دام افتد.