فهرست کتاب


استعاذه (پناهندگی به خدا)

آیت الله دستغیب

آگاه کردن مردم از دامهای شیطان

این حال حضرت سجاد (علیه السلام) بود؛ اما من و توی جاهل چطور؟ اسیر جهل و بی خبری خود هستیم که به واسطه همین جهل، شیطان صفتها ما را از راه به در می برند.
ای اهل عقل! دامهای شیطانی را به مردم برسانید. این اسباب فساد اخلاق، چشم شیطان را روشن کرده است، شما دیگر کار شیطان را امضا نکنید. نهی از منکر بر هر فردی واجب است و آن مرتبه ای که هیچ شرطی ندارد، انکار قلبی است. شما باید از این وضع بدتان بیاید. هرکس منکری را ببیند و به آن خشنود گردد، با گناه آن شخص شریک است.
گاه می شود شخص به واسطه جهات شخصی، از آبرو و وضع اجتماعی نمی تواند سینما و تئاتر یا سایر مراکز فسق و فجور برود لیکن انکار قلبی نیز ندارد، در گناه آنان نیز سهیم است.

از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر

نکند زیر پرده ما هم رفیق شیطان باشیم و او در دل و رگ و پوست ما باشد. به خیال خود کارهای خیری هم انجام می دهیم. نکند اینها همه به امر شیطان باشد. به قدری دقیق است که از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر همین است. به یک نقطه محرم، مجرم شود.
به فرمایش حاجی نوری: شیطان بعضی را مغرور می کند که حب علی (علیه السلام) داریم ما را بس است(68). بیچاره! اصل ایمانت در خطر است. اگر ساعت مرگ، تو را به وسوسه انداخت چه می کنی؟ به خیالت حب علی (علیه السلام) داری.
این که زبان است، دلت برای کی خاشع است. دلت کجا می رود و از کی اطاعت می نماید. همان محبوب تو است ان شاءالله که حب علی (علیه السلام) نیز هست؛ اما مبادا مغلوب باشد. شهوات را بیشتر دوست می داری یا علی (علیه السلام) را؟ دینت را بیشتر می خواهی یا دنیایت را؟ اگر دنیایت مرتب شد، آیا دیگر فکر آخرت داری؟

امور آخرتی با نیت دنیوی!

دلها را شیاطین صید کرده اند. چیزی که نیست غصه آخرت است. وقتی که به قصد مجلس روضه برای توسل به حضرت اباالفضل (علیه السلام) می رود که فلان حاجت دنیوی درست شود، پس تو برای درست شدن حاجت دنیوی کاری می کنی، بهانه اش را توسل می گذاری که اگر بدون توسل هم انجام می گرفت، کاری به حضرت عباس (علیه السلام) نداشتی.
آیا گاهی شد که به این قصد متوسل شوی که با حب علی (علیه السلام) بمیرم، مبادا همین مختصر دوستی نیز ساعت مرگ، مورد دستبرد شیاطین شود.
در روایات چنین رسیده که: بعضی سیصدهزار سال بر آنان می گذرد تا به علی (علیه السلام) برسند.
این مطلب عین حقیقت است. یک هزارم دلش علی (علیه السلام) بوده است. این حجابها باید بر طرف گردد. این دوستیهای غیر، باید زدوده شود تا به علی (علیه السلام) برسد. یا امیرالمؤمنین (علیه السلام)! خودت نظر لطفی بفرما. چه خوب سروده:

جز مهر حسین هر آنچه باشد به دلم - خون ساز وز راه دیده ام بیرون کن

امید است که ساعت مرگ، با دوستی اهل بیت (علیه السلام) بمیریم. بمنه و کرمه.