فهرست کتاب


استعاذه (پناهندگی به خدا)

آیت الله دستغیب

آیا شیطان می خوابد؟

از یکی از علما پرسیدند آیا اخبار وارده درباره شیطان رسیده است که مثل بشر و حیوان خواب دارد یا نه؟ تبسمی کرد و جواب لطیفی داد و گفت: اگر شیطان خواب داشت که ما قدری راحت بودیم!.
تو خواب هستی و او بیدار. او خوابی ندارد بلکه همیشه نگران تو است.
به درستی که او شما را می بیند از جایی که شما او را نمی بینید(60).
بلی تا نفس آخر، رهایت نمی کند.

لزوم مسلح شدن در برابر دشمن قوی و هوشیار

پس چه باید کرد؟ حالا که دشمن، قوی و هشیار و در کمین است تکلیف چیست؟
تکلیف این است که باید مسلح شد بلکه همیشه باید مسلح بود. دشمنی که مهیا و منتظر غافلگیر کردن تو است، تو هم باید هیچ وقت اسلحه را زمین نگذاری. اگر یک لحظه اسلحه را کنار گذاشتی، یا لحظه ای رو به او رفتی، کارت خراب است. تقوا اسلحه انسان است، آماده باش در برابر ابلیس.
بلکه انجام مستحبات به مقدار توانایی در دفع دشمن و آماده باشی اثر دارد و ترک مکروهات نیز. حتی ترک غفلات نیز در این مورد نهایت تأثیر را داراست.
اگر غفلتی از دشمن کند و نهی را مرتکب شود، به همان اندازه خود را به دهان اژدها نزدیک کرده و به شیطان مقرب شده و او هم پس از قرب تا دست از سر دوستش بردارد، هیهات است.

حملات تدریجی و شدید شیطان

شیطان، اول سعی دارد مؤمن را در مکروهی بیندازد، سپس راه را برای ارتکاب گناه صغیره باز می کند. پس از آن اصرار بر صغیره و کوچک گرفتن آن - که خود کبیره ای است - برایش پیش می آورد(61). و آنگاه گناهان کبیره برایش عادی می گردد. سپس دستبرد به قلب و اصل ایمان شروع می شود. و خلاصه مؤمن را به وسوسه و شک می اندازد، بدون این که طرف بفهمد در چه دامی افتاده است.
اهل تقوایند که می توانند با اسلحه خود از شر شیطان محفوظ بمانند؛ اما اشخاص بی بند و بار کجا می توانند با این دشمن، مخاصمه و جدال نمایند.