فهرست کتاب


استعاذه (پناهندگی به خدا)

آیت الله دستغیب

جلسه هفتم: لزوم دشمنی با شیطان

ان الذین اتقوا اذا مسهم طئف من الشیطن تذکروا فاذا هم مبصرون(58).
گفتیم که انسان تا از اطاعت شیطان دوری نکند، حقیقت استعاذه در او پیدا نمی شود. کسی که مرتکب گناه می شود، در حال خضوع به شیطان است.
قرآن مجید می فرماید: ...فاتخذوه عدوا...(59)؛ او را دشمن بگیرید. او دشمن سرسخت شماست، شما هم با او دشمنی کنید نه دوستی. اطاعتش دوستی با اوست. بدانید این دشمن سرسخت دائما در کمین است. یک لحظه بشر را راحت نخواهد گذاشت. اگر خودت را در امان بدانی. جاهل بی خبری.

آیا شیطان می خوابد؟

از یکی از علما پرسیدند آیا اخبار وارده درباره شیطان رسیده است که مثل بشر و حیوان خواب دارد یا نه؟ تبسمی کرد و جواب لطیفی داد و گفت: اگر شیطان خواب داشت که ما قدری راحت بودیم!.
تو خواب هستی و او بیدار. او خوابی ندارد بلکه همیشه نگران تو است.
به درستی که او شما را می بیند از جایی که شما او را نمی بینید(60).
بلی تا نفس آخر، رهایت نمی کند.

لزوم مسلح شدن در برابر دشمن قوی و هوشیار

پس چه باید کرد؟ حالا که دشمن، قوی و هشیار و در کمین است تکلیف چیست؟
تکلیف این است که باید مسلح شد بلکه همیشه باید مسلح بود. دشمنی که مهیا و منتظر غافلگیر کردن تو است، تو هم باید هیچ وقت اسلحه را زمین نگذاری. اگر یک لحظه اسلحه را کنار گذاشتی، یا لحظه ای رو به او رفتی، کارت خراب است. تقوا اسلحه انسان است، آماده باش در برابر ابلیس.
بلکه انجام مستحبات به مقدار توانایی در دفع دشمن و آماده باشی اثر دارد و ترک مکروهات نیز. حتی ترک غفلات نیز در این مورد نهایت تأثیر را داراست.
اگر غفلتی از دشمن کند و نهی را مرتکب شود، به همان اندازه خود را به دهان اژدها نزدیک کرده و به شیطان مقرب شده و او هم پس از قرب تا دست از سر دوستش بردارد، هیهات است.