فهرست کتاب


استعاذه (پناهندگی به خدا)

آیت الله دستغیب

استفاده معنای عام از آیه

سید بن طاووس علیه الرحمه آیه شریفه را تعمیم داده است. هر چند مورد آیه گوشت است از حیوان حلال گوشت لیکن سید معنای عامی از آن استفاده کرده که اگر کسی رعایت کند بسیار خوب است. می فرماید: از هر خوراکی که تدارک شود و نام خدا بر آن برده نشود من نمی خورم. نان که نانوا هنگام پختن، اسم خدا را نبرده چطور مؤمن از آن بخورد؟!.

تنور نانوایی و نغمه شیطانی

عجب دوره ای بوده و چه دوره ای هست؟! سید زنده شود و ببیند. سابق بنده یادم می آید که نانواها کسی را می آوردند نزد تنور، حدیث کساء بخواند. دعا بخواند. برای برکت و... حالا هم باید با موسیقی و لغو، نان پخته شود: ...انا لله انا الیه راجعون(56). نان را با یاد شیطان می پزند و همین لقمه کذایی که اثر وضعی اش را دارد، من و شما می خوریم.

همه بیچاره ایم و مانده بر جای

اگر گاه گاهی کسی در این موضوعات تأمل کافی بکند، واقعا می گوید: أمن یجیب المضطر...(57) خدایا! چه کنیم؟ این خوراکها ظلمت است و نوری ندارد. اثرش را هم روی زبان می گذارد، می شود لغو، فحش، غیبت، تهمت، دروغ و... روی چشم اثرش خیانت، روی گوش اثرش استماع لغو و لهو و غیبت و خلاصه روی تمام اعضا اثرش یا حرام یا مکروه یا لااقل مباحاتی است که از یاد خدا غافل کننده است. تمام اعضا و جوارح را شیطانی می کند.