فهرست کتاب


استعاذه (پناهندگی به خدا)

آیت الله دستغیب

آزمایش انسانها توسط شیاطین

همه می گویند خدا و آخرت، اما راست می گویند یا نه؟ این شیاطین اند که به وسیله آنها راستگو از دروغگو تمیز داده می شود.
اگر می گویی خدا، پس چرا وعده اش را نمی پذیری؟ اگر انسان وسوسه شیطان را پذیرفت، معلوم می شود ایمانش به زبانش هست. اگر به راستی ایمان به بهشت دارد، پس چرا خریداری نمی کند؟ چرا از جهنم دوری نمی کند(20)؟
می بینید فلان خانم که ادعای دینداری اش می شود، تا یک نفر شیطان انسی به او رسید و گفت شما هم خرافاتی و قدیمی شدی، چادر به سر می کنی؟! دیگر دوره عوض شده، مرد و زن ندارد، می بینید به همین القای شبهه و وسوسه شیطان و اسهتزای رفقایش، می ایستد.
بلی شیاطین برای این هستند که معلوم شود کی استقامت دارد و کی ندارد؛ بزرگترین حکمتش تمیز مؤمن و فاجر است.

وعده خدا و وعده شیطان

چطور وعده شیطان را مهم می گیری؟ به همین القای وسوسه که فقیر می شوی، در راه خدا نده، مورد لازمتری پیش می آید.
اما وعده های خدا را ندیده می گیری. برای خدا از یک تومان نمی گذری و برای شیطان به یک مدح و ثنا و در روزنامه ها نوشتن و در رادیوها گفتن، هزاران تومان حاضری بدهی.
در معامله با خدا که می فرماید: به همسایه ات، به رحم فقیرت کمک کن که چندین برابر پاداش خواهی داشت، می گویی تمکن ندارم، اما اگر معامله دنیوی شیطانی بود، چطور روی دست دیگران بلند می شوی؟!

ندای رحمانی و صدای شیطانی

شیطان برای امتحان خلق است و باید باشد، سینمایی هم باز کند و شیاطین انسی هم تربیت کند، آن وقت این طور حیوانات دو پا را به دام بیندازد.
در برابرش هم مگر نه اول مغرب صدای: حی علی الصلوة وعده الهی به آمرزش بلند است، هر دو باید باشد تا لیمیز الله الخبیث...(21)؛ نیکوکار از بدکردار تمیز داده شود.
فردا دار جزاست. این جا زمینه ثواب و عقاب باید درست شود. استحقاقات فراهم می گردد.