فهرست کتاب


استعاذه (پناهندگی به خدا)

آیت الله دستغیب

رؤیت انسان توسط شیطان

پس اشکال از این که اگر شیطان هست پس چرا من او را نمی بینم، بی جاست. چشم تو جسم کثیف را می تواند ببیند نه لطیف را. هوا را نمی بینی. امواج را در هوا نمی بینی؛ چون لطیف است. چشم تو خاکی است و باید کثیف را ببیند، لذا در قرآن مجید می فرماید: شیطان شما را می بیند از جایی که شما او را نبینید(18).
بلی گاهی شیاطین می توانند جرمیتی به خود بدهند که بشر آنها را ببیند و بسیاری از انبیا مانند حضرت نوح، یحیی و حضرت خاتم الأنبیاء محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) و بعضی عباد صالحین، او را دیده اند و می بینند.

آفرینش شیطان و سعادت بشر

اما حکمت خلقتش، حکیم علی الاطلاق هرچه را اراده بفرماید عین صواب است، همان حکمتی که در خلقت بنی آدم و جانوران است، چه ما بدانیم یا ندانیم و در عین حال حکمتش بسیار است لیکن چون مفصل است و علمی برای عموم نمی شود بیان کرد، آنچه می شود گفت این است که: بس است در حکمت خلقت شیاطین که سعادت بشر ظاهر شود. شقاوتش نیز آشکار گردد. ایمان و کفر و استحقاق بهشت و جهنم رفتن افراد، روشن گردد.
خدا می گوید صدقه بده! شیطان هم می گوید نده! اگر بدهی کم می شود. در صورتی؟ رشد داشته باشی، صاحب ایمان و اراده قوی باشی به دهان شیطان مشت می زنی که خدا می فرماید بده کم نمی شود، ما جایش را پر می کنیم(19).
اگر مثل کوه محکم هستی، این جا رشد تو ظاهر می شود، اما اگر کم عقل و کم اراده و کم وزن مثل کاهی باشی، به یک نفیر و وسوسه می ایستی. به برکت خلقت شیاطین است که سعادت سعادتمندان و رشد رشیدان، آشکار می گردد.

آزمایش انسانها توسط شیاطین

همه می گویند خدا و آخرت، اما راست می گویند یا نه؟ این شیاطین اند که به وسیله آنها راستگو از دروغگو تمیز داده می شود.
اگر می گویی خدا، پس چرا وعده اش را نمی پذیری؟ اگر انسان وسوسه شیطان را پذیرفت، معلوم می شود ایمانش به زبانش هست. اگر به راستی ایمان به بهشت دارد، پس چرا خریداری نمی کند؟ چرا از جهنم دوری نمی کند(20)؟
می بینید فلان خانم که ادعای دینداری اش می شود، تا یک نفر شیطان انسی به او رسید و گفت شما هم خرافاتی و قدیمی شدی، چادر به سر می کنی؟! دیگر دوره عوض شده، مرد و زن ندارد، می بینید به همین القای شبهه و وسوسه شیطان و اسهتزای رفقایش، می ایستد.
بلی شیاطین برای این هستند که معلوم شود کی استقامت دارد و کی ندارد؛ بزرگترین حکمتش تمیز مؤمن و فاجر است.