فهرست کتاب


استعاذه (پناهندگی به خدا)

آیت الله دستغیب

شیطان از آتش و لطیف است

بشر اگرچه از عناصر اربعه: آب، آتش، هوا و خاک است لیکن جنبه خاکی اش قوی و بیش از سه تای دیگر است، لذا ثقل دارد، وزن دارد و به اعتبار همان جنبه خاکی اش ادراکاتش و کارهایش بسیار محدود است.
برعکس ، شیاطین جنبه آتش و هوای آنها غالب است. ساختمان بدنشان طوری است که در نهایت لطافت هستند و کاملا قوی می باشند.
بشر خیال می کند قدرت دارد لیکن قدرتی که شیاطین دارند به قسمی است که می توانند مثلا بدنشان را این قدر کوچک کنند که از سوراخی رد شوند، یا این قدر بزرگ کنند که مکان وسیعی را اشغال نمایند. مسافتی را که بشر باید ظرف یک ماه طی کند، در لحظه ای می پیمایند و چیزهای سنگینی را که انسان قادر به حمل آن نیست می توانند حمل کنند.
در سوره نمل، پروردگار عالم ضمن داستان سلیمان و تخت بلقیس به این مطلب اشاره می فرماید(17).

رؤیت انسان توسط شیطان

پس اشکال از این که اگر شیطان هست پس چرا من او را نمی بینم، بی جاست. چشم تو جسم کثیف را می تواند ببیند نه لطیف را. هوا را نمی بینی. امواج را در هوا نمی بینی؛ چون لطیف است. چشم تو خاکی است و باید کثیف را ببیند، لذا در قرآن مجید می فرماید: شیطان شما را می بیند از جایی که شما او را نبینید(18).
بلی گاهی شیاطین می توانند جرمیتی به خود بدهند که بشر آنها را ببیند و بسیاری از انبیا مانند حضرت نوح، یحیی و حضرت خاتم الأنبیاء محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) و بعضی عباد صالحین، او را دیده اند و می بینند.

آفرینش شیطان و سعادت بشر

اما حکمت خلقتش، حکیم علی الاطلاق هرچه را اراده بفرماید عین صواب است، همان حکمتی که در خلقت بنی آدم و جانوران است، چه ما بدانیم یا ندانیم و در عین حال حکمتش بسیار است لیکن چون مفصل است و علمی برای عموم نمی شود بیان کرد، آنچه می شود گفت این است که: بس است در حکمت خلقت شیاطین که سعادت بشر ظاهر شود. شقاوتش نیز آشکار گردد. ایمان و کفر و استحقاق بهشت و جهنم رفتن افراد، روشن گردد.
خدا می گوید صدقه بده! شیطان هم می گوید نده! اگر بدهی کم می شود. در صورتی؟ رشد داشته باشی، صاحب ایمان و اراده قوی باشی به دهان شیطان مشت می زنی که خدا می فرماید بده کم نمی شود، ما جایش را پر می کنیم(19).
اگر مثل کوه محکم هستی، این جا رشد تو ظاهر می شود، اما اگر کم عقل و کم اراده و کم وزن مثل کاهی باشی، به یک نفیر و وسوسه می ایستی. به برکت خلقت شیاطین است که سعادت سعادتمندان و رشد رشیدان، آشکار می گردد.