فهرست کتاب


استعاذه (پناهندگی به خدا)

آیت الله دستغیب

شیطان چیست و چرا آفریده شد؟

دو موضوع است که کم و بیش از آن سؤال می شود؛ یکی این که شیطان کیست و چیست؟ و حکمت در خلقتش چیست و برای چه آفریده شده؟
سؤال دوم: راه چاره از دست شیطان و وساوس آن کدام است؟
هر کدام از این دو بحث، دامنه دار است و مخصوصا پاسخهای علمی که داده شده برای عموم نافع نیست؛ بنابراین، چون تطویل فایده ندارد به طور اجمال، پاسخ هر یک داده می شود.

شیطان شناسی به چه درد می خورد؟

به قول یکی از محققین اگر مخبر صادق به تو خبر داد که امشب یک عده دزد مسلح در کمین هستند که به خانه ات بریزند و اموالت را ببرند و خود و عائله ات را بکشند، اگر شخص عاقلی باشی و می روی یاورانی پیدا می کنی. درها را محکم می بندی. راههایی را که از آن ممکن است بیایند سد می کنی، سنگر بندی می نمایی.
اگر عقل نداشته باشی، می پرسی این دزدها اهل کجایند؟ لباسشان چگونه است؟ چه شکلی هستند؟ پیرند یا جوان؟ لر هستند یا ترک...؟ تا از این موضوعات سر در بیاوری، وقت گذشته است و آنها کار خودشان را کرده اند.
آنچه بر تو لازم است راه فرار از شیطان است. حالا کیفیت خلقتش را بدانی، بفهمی چگونه وسوسه می کند یا نفهمی، از راز آفرینش او سر درآوری یا سر در نیاوری، به این چیزها چکار داری؟ کار اصلی تو باید همان باشد.
پس از این که مخبر صادق خبر داد که دشمن سرسخت، ابلیس در کمین است، راه نجات را از دست مده و وقت را تلف نکن. بالأخره چون زیاد سؤال می شود، پاسخی به نحو اجمال عرض می شود.

شیطان از آتش و لطیف است

بشر اگرچه از عناصر اربعه: آب، آتش، هوا و خاک است لیکن جنبه خاکی اش قوی و بیش از سه تای دیگر است، لذا ثقل دارد، وزن دارد و به اعتبار همان جنبه خاکی اش ادراکاتش و کارهایش بسیار محدود است.
برعکس ، شیاطین جنبه آتش و هوای آنها غالب است. ساختمان بدنشان طوری است که در نهایت لطافت هستند و کاملا قوی می باشند.
بشر خیال می کند قدرت دارد لیکن قدرتی که شیاطین دارند به قسمی است که می توانند مثلا بدنشان را این قدر کوچک کنند که از سوراخی رد شوند، یا این قدر بزرگ کنند که مکان وسیعی را اشغال نمایند. مسافتی را که بشر باید ظرف یک ماه طی کند، در لحظه ای می پیمایند و چیزهای سنگینی را که انسان قادر به حمل آن نیست می توانند حمل کنند.
در سوره نمل، پروردگار عالم ضمن داستان سلیمان و تخت بلقیس به این مطلب اشاره می فرماید(17).