فهرست کتاب


استعاذه (پناهندگی به خدا)

آیت الله دستغیب

باطل شدن صدقه با منت و اذیت کردن

و اگر صدقه داد، او را که رها نمی کند بلکه می کوشد صدقه اش را باطل کند. بر سر طرف منت می گذارد؛ مثلا می گوید: این من بودم که به تو کمک کردم ولی دیگری این کار را نمی کرد!.
یا با زخم زبان و اذیت کردن طرف، صدقه اش را هدر می دهد؛ مثلا پول می دهد و می گوید: حالا این را بگیر؛ ولی دست از این کار بردار، قباحت دارد و... دفعه دیگر مبادا این جا بیایی و نظایرش. لذا در قرآن مجید صریحا می فرماید: باطل نکنید صدقاتتان را به منت گذاشتن و اذیت کردن(14).
بالأخره دشمن سرسخت، شیطان رجیم می خواهد کاری کند که این خیر، بی اثر بماند. شما هم بکوشید سعی او را باطل کنید.

فرار شیطان از دل مؤمن

در تفاسیر، خصوصا در مجمع البیان این روایت شریف را از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) نقل کرده اند که: شیطان دائما مراقب دل مؤمن (و این آدم) است. اگر دید به یاد خداست فرار می کند(15).
بالأخره تا نفس آخر، دست از سر آدم بر نمی دارد. این است که قرآن مجید هم نسبت به این موضوع نهایت اهمیت را داده است و با انسان پیمان بسته که پیروی شیطان ننماید و صریحا او را دشمن آشکاری برایش معرفی می فرماید(16)؛ یعنی ای بشر!
با دشمن خودت دوستی نکن. از دشمن سرسخت پیروی منما!

شیطان چیست و چرا آفریده شد؟

دو موضوع است که کم و بیش از آن سؤال می شود؛ یکی این که شیطان کیست و چیست؟ و حکمت در خلقتش چیست و برای چه آفریده شده؟
سؤال دوم: راه چاره از دست شیطان و وساوس آن کدام است؟
هر کدام از این دو بحث، دامنه دار است و مخصوصا پاسخهای علمی که داده شده برای عموم نافع نیست؛ بنابراین، چون تطویل فایده ندارد به طور اجمال، پاسخ هر یک داده می شود.