فهرست کتاب


استعاذه (پناهندگی به خدا)

آیت الله دستغیب

استعاذه هنگام خروج از منزل

پس در هر حال استعاذه لازم است، هنگامی که از خانه بیرون می شوی(6)، شیاطین دم در منتظرند، استعاذه کن و دعای رسیده را بخوان(7).
قرآن مجید تأکید می فرماید که او شما را می بیند و شما او را نمی بینید(8). او را دشمن بگیرید.
یگانه چیزی که او را از شما دور می کند، استعاذه است، جز پناه بردن به خالق، هیچ راه دیگری ندارد؛ مانند کسی که به خیمه شخص بزرگی می خواهد وارد شود، سگ درنده ای هم ایستاده نمی گذارد مگر استغاثه کنی که ای صاحب خیمه! می خواهم به محضر تو بیایم، تو خودت این مزاحم را رفع کن؛ البته این برای مثال است.

استعاذه پیغمبر (صلی الله علیه و آله وسلم) به خداوند

ای انسان! تو هم می خواهی به این بارگاه راه پیدا کنی، شیطان هم که نمی گذارد به سهولت رد شوی، این قدرکارت را خراب می کند که نرسی به مقصود و یگانه راهش هم استعاذه به خداست.
خداوند به پیغمبرش دستور می دهد که بگو: پروردگارا! به تو پناهنده می شوم از وساوس شیطان(9).
و همچنین (در سوره معوذتین) من شر الوسواس الخناس(10).
پس من و تو هم نباید آرام باشیم. وقتی که دشمن این قدر قوی است، باید دست و پایی کرد و پناهنده به خدا شد وگرنه یک مرتبه می بینی جایی سر درآوردی که رب و معبود و مطاع تو شیطان است و خود خبر نداری. زبانت می گوید خدا لیکن حال تو حال اطاعت از شیطان است و زیر پرده یا شیطان می گویی و نمی فهمی.

یک عمر پرستش شیطان

در کتاب منتخب التواریخ نقل کرده که: استادم مرحوم سیدعلی حائری در درس فرمود: در قریه ای از قرای اصفهان یک نفر مریض به حال احتضار بود. از عالم زاهد قریه خواستند بر بالینش حاضر گردد و تلقینش گوید. وقتی که شهادت به وحدانیت خدا می داد و می گفت: لا اله الا الله از گوشه حجره صدا بلند