فهرست کتاب


استعاذه (پناهندگی به خدا)

آیت الله دستغیب

شیطان بر در مسجد

یکی از اهل ایمان و تقوا نقل می کرد که در مکاشفه دیدم شیطان در مسجد ایستاده است. گفتم: ملعون! این جا چه می کنی؟.
گفت: رفقا فرار کرده اند و منتظرشان هستم. فهمیدم مردان رشیدی بوده اند که شیطان همراهشان به مسجد نرفته است؛ البته اینها هم نوبرند که لااقل در مسجد، راستی استعاذه حقیقی کرده اند.

استعاذه هنگام خروج از منزل

پس در هر حال استعاذه لازم است، هنگامی که از خانه بیرون می شوی(6)، شیاطین دم در منتظرند، استعاذه کن و دعای رسیده را بخوان(7).
قرآن مجید تأکید می فرماید که او شما را می بیند و شما او را نمی بینید(8). او را دشمن بگیرید.
یگانه چیزی که او را از شما دور می کند، استعاذه است، جز پناه بردن به خالق، هیچ راه دیگری ندارد؛ مانند کسی که به خیمه شخص بزرگی می خواهد وارد شود، سگ درنده ای هم ایستاده نمی گذارد مگر استغاثه کنی که ای صاحب خیمه! می خواهم به محضر تو بیایم، تو خودت این مزاحم را رفع کن؛ البته این برای مثال است.

استعاذه پیغمبر (صلی الله علیه و آله وسلم) به خداوند

ای انسان! تو هم می خواهی به این بارگاه راه پیدا کنی، شیطان هم که نمی گذارد به سهولت رد شوی، این قدرکارت را خراب می کند که نرسی به مقصود و یگانه راهش هم استعاذه به خداست.
خداوند به پیغمبرش دستور می دهد که بگو: پروردگارا! به تو پناهنده می شوم از وساوس شیطان(9).
و همچنین (در سوره معوذتین) من شر الوسواس الخناس(10).
پس من و تو هم نباید آرام باشیم. وقتی که دشمن این قدر قوی است، باید دست و پایی کرد و پناهنده به خدا شد وگرنه یک مرتبه می بینی جایی سر درآوردی که رب و معبود و مطاع تو شیطان است و خود خبر نداری. زبانت می گوید خدا لیکن حال تو حال اطاعت از شیطان است و زیر پرده یا شیطان می گویی و نمی فهمی.