فهرست کتاب


استعاذه (پناهندگی به خدا)

آیت الله دستغیب

استعاذه در مباحات

در امور مباح هم مانند خوردن و لباس پوشیدن، استعاذه رسیده است و دعاهای مخصوصی نیز وارد شده(4).
در پست ترین مکانها و شریف ترین مکانها نیز باید استعاذه کرد. در مسجد که می روی، بر در مسجد استعاذه کن که مبادا این دشمن سرسخت در این جا نیز تو را رها نکند و در مستراح نیز استعاذه رسیده است(5).

شیطان بر در مسجد

یکی از اهل ایمان و تقوا نقل می کرد که در مکاشفه دیدم شیطان در مسجد ایستاده است. گفتم: ملعون! این جا چه می کنی؟.
گفت: رفقا فرار کرده اند و منتظرشان هستم. فهمیدم مردان رشیدی بوده اند که شیطان همراهشان به مسجد نرفته است؛ البته اینها هم نوبرند که لااقل در مسجد، راستی استعاذه حقیقی کرده اند.

استعاذه هنگام خروج از منزل

پس در هر حال استعاذه لازم است، هنگامی که از خانه بیرون می شوی(6)، شیاطین دم در منتظرند، استعاذه کن و دعای رسیده را بخوان(7).
قرآن مجید تأکید می فرماید که او شما را می بیند و شما او را نمی بینید(8). او را دشمن بگیرید.
یگانه چیزی که او را از شما دور می کند، استعاذه است، جز پناه بردن به خالق، هیچ راه دیگری ندارد؛ مانند کسی که به خیمه شخص بزرگی می خواهد وارد شود، سگ درنده ای هم ایستاده نمی گذارد مگر استغاثه کنی که ای صاحب خیمه! می خواهم به محضر تو بیایم، تو خودت این مزاحم را رفع کن؛ البته این برای مثال است.