فهرست کتاب


استعاذه (پناهندگی به خدا)

آیت الله دستغیب

استعاذه هنگام شروع هر عبادت

از جاهای مهم استعاذه، هنگام شروع عبادت است؛ هر عبادتی که انسان می خواهد انجام دهد باید ابتدا از شر شیطان به خدا پناه ببرد؛ زیرا که او در کمین هر فرد از افراد بشر است، نخست می کوشد نگذارد خیری از انسان سرزند و اگر زد، سعی او این است که آن را خراب کند و به آخر نرساند تا بهره نبرد، لااقل این که او را به عجب و ریا وادارد؛ مثلا می خواهی وضو بگیری، از شر شیطان به خدا پناه ببر سپس وضو بگیر. مکرر دیده اید که همین وضو ملعبه شیطان شده با وسوسه هایی که پیش می آورد، چگونه عبادت را بی مغز می کند.
غرض، استعاذه در امور عبادی است که برای بهره بردن از آن باید به خدا پناه برد.

استعاذه در مباحات

در امور مباح هم مانند خوردن و لباس پوشیدن، استعاذه رسیده است و دعاهای مخصوصی نیز وارد شده(4).
در پست ترین مکانها و شریف ترین مکانها نیز باید استعاذه کرد. در مسجد که می روی، بر در مسجد استعاذه کن که مبادا این دشمن سرسخت در این جا نیز تو را رها نکند و در مستراح نیز استعاذه رسیده است(5).

شیطان بر در مسجد

یکی از اهل ایمان و تقوا نقل می کرد که در مکاشفه دیدم شیطان در مسجد ایستاده است. گفتم: ملعون! این جا چه می کنی؟.
گفت: رفقا فرار کرده اند و منتظرشان هستم. فهمیدم مردان رشیدی بوده اند که شیطان همراهشان به مسجد نرفته است؛ البته اینها هم نوبرند که لااقل در مسجد، راستی استعاذه حقیقی کرده اند.