فهرست کتاب


سجاده عشق (داستانهای برگزیده از صحیفه سجادیه)

یحیی نوری‏

50 - دعای آن حضرت در ترس از خدا

قد افلح المومنون، الذین هم فی صلاتهم خاشعون(195).
همانا اهل ایمان رستگارند، آنان که در نمازشان خاشع و خاضع هستند.
اللهم انک خلقتنی سویا و ربیتنی صغیرا و رزقتنی مکفیا(196).
بار خدایا تو مرا درست اندام (بی عیب و نقص) آفریدی و در کوچکی پروردی، و بی رنج و کوشش من روزیم دادی.
فارحمنی یا ارحم الراحمین و تجاوز عنی یا ذالجلال و الاکرام و تب علی انک انت التواب الرحیم(197).
پس بر من رحم و مهربانی کن ای مهربانترین مهربانان و از گناهان من در گذر ای دارای بزرگی و احسان و نیکی و توبه و بازگشتم را بپذیر زیرا تویی توبه پذیر مهربان.

امام سجاد (علیه السلام) و ترس از خدا

در خبر است که روزی قسمتی از خانه امام سجاد (علیه السلام) دچار آتش سوزی شد در حالی که حضرت به نماز مشغول بودند، اهل خانه فریاد می زدند: آتش آتش! اما حضرت متوجه نشدند تا دیگران به کمک آمدند و آتش را خاموش کردند. بعد از اتمام نماز از حضرت پرسیدند که چطور شما از این همه سر و صدا غافل بودید؟ حضرت فرمود: آتش بزرگ قیامت آن چنان مرا به خود مشغول کرده بود که از آتش کوچک دنیا غافل ماندم!(198)
در روایت است که چون حضرت امام زین العابدین (علیه السلام) به نماز می ایستاد رنگ مبارکش متغیر می گشت و حالش نزد خداوند مانند حال بندگان ذلیل بود. اعضای بدنش می لرزید و نمازش مانند کسی بود که می داند آخرین نماز را می خواند(199).

51 - دعای آن حضرت در تضرع و زاری (به درگاه خدا)

و اذکر ربک فی نفسک تضرعا و خفیة و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال و لا تکن من الغافلین(200).
خدای خود را در دل از روی تضرع و خوف در صبح و شام یاد کن و از غافلان مباش.( یک لحظه از یاد خدا غافل مباش)
تحمدک نفسی و لسانی و عقلی حمدا یبلغ الوفاء و حقیقة الشکر حمدا یکون مبلغ رضاک عنی فنجنی من سخطک(201).
جان و زبان (از راه ستایش) و عقلم (از راه اعتقاد) ترا می ستایند. ستایشی که تمام و کامل باشد و به کنه و اصل شکر رسد. سپاسی که منتهی و پایان خوشنودی تو از من باشد پس از این رو مرا از خشم (عتاب و کیفر) خود رهایی ده.
دعوتک - یا رب - مسکینا، مستکینا، مشفقا، خائفا، وجلا، فقیرا ، مضطرا الیک(202).
ترا خواندم - ای پروردگار من - در حالی که مسکین، زاری کننده، ترسان، هراسان ، بیمناک ، بی چیز و بیچاره درگاه توام.