فهرست کتاب


سجاده عشق (داستانهای برگزیده از صحیفه سجادیه)

یحیی نوری‏

با هم در عرفات

اکنون به عرفات رسیده ایم (روز نهم ذی الحجه ) جلگه ای خشک مواج از ماسه های نرم ساحلی، در میانه تپه ای سنگی، جبل الرحمة، که در حجة الوداع، پیغمبر آن را برای ابلاغ آخرین پیامش به مردم منبر گرفته بود. در قصه آدم می گویند، آدم و حوا پس از هبوط (خروج از باغ بهشت) در اینجا (سرزمین عرفات) برای نخستین بار یکدیگر را باز شناختند پس عرفات آغاز است، آغاز پیدایش آدم بر روی زمین، آغاز عرفات است و این است که موقوف عرفات در روز است و آغازش از ظهر روز نهم، بلندترین قله خورشید، آغاز آگاهی، بینایی آزادی از بند طبیعت، آشنایی و پیوند مهر و شناخت طبیعت و انسان در روشنی تابناک آفتاب خورشید که غروب کرده عرفات پایان می گیرد.
عرفات نام موضعی است ذر دوازده میلی مکه حاجی روز عرفه در آنجا توقف می نماید از ابن عباس نقل شده است: حضرت ابراهیم (علیه السلام)در خواب دید که فرزندش را سر می برد. فاصبح یروی یومه اجمع. پس صبح بیدار شده همه آن روز را می اندیشید که آیا خواب او امری است از جانب خدا یا نه، از این رو آن روز ترویه نامیده شد، پس از آن در شب دوم خواب دید فلما اصبح عرف انه من الله چون صبح شد دانست که آن از جانب خداست از این رو آن روز را عرفه نامیدند.

48 - دعای آن حضرت روز عید قربان و روز جمعه

و اتموا الحج و العمرة لله(188).
همه اعمال حج و عمره را برای خدا به پایان رسانید.
و استرزقک فصل علی محمد و آل محمد آله و ارزقنی (189).
او درود فرست و مرا روزی ده.
و استغفرک لما سلف من ذنوبی، فصل علی محمد و اله و اغفرلی(190).
و از گناهان گذشته ام آمرزش می طلبم، پس بر محمد و آل او درود فرست و مرا بیامرز.

روز دهم

در روز دهم ذی الحجه که روز عید و شادی است، و اینکه آن روز را اضحی نامیدند ، برای آن است که حاجیان در آن روز گوسفندان را ذبح می نمایند، واضحی جمع اضحاة است و آن گوسفندی است که در بامداد آن روز پس از برآمدگی آفتاب سرش را می برند. و روز جمعه (آدینه) و اینکه چرا آن روز را جمعه نامیدند برای اجماع و گرد آمدن مردم در آن است.(191)