فهرست کتاب


سجاده عشق (داستانهای برگزیده از صحیفه سجادیه)

یحیی نوری‏

رویت ماه

علی (علیه السلام) فرمود: هنگام رویت هلال هر ماهی بجای خود باش و بگو: خدایا من از تو نیکویی این ماه و فیروزی و روشنایی و یاری و برکت و فزونی و پاکی و روزی آنرا در خواست می نمایم.
خدایا! از تو نیکویی آنچه در آنست و آنچه را پس از آنست می طلبم و از بد آنچه در آن است و بدی آنچه پس از آن است به تو پناه می برم. خدایا! آنرا به ایمنی و ایمان و تندرستی و اسلام و برکت و فزونی و جوری اسباب کار برای آنچه تو دوست می داری و خشنود می شوی بر ما وارد ساز.

44 - دعای آن حضرت برای فرا رسیدن ماه رمضان

فمن شهد منکم الشهر فلیصمه (174).
پس هر که در یابد ماه رمضان را باید روزه بگیرد.
اللهم صل علی محمد و اله و قفنا فیه علی مواقیت الصلوات الخمس بحدودها التی حددت و فروضها التی فرضت و وظائفها التی وظفت و اوقاتها التی وقت(175).
بار خدایا بر محمد و آل او درود فرست و ما را در این ماه بر اوقات نمازهای پنجگانه با حدود و احکامش که مقرر نموده ای، و واجباتش که واجب کرده ای و شروط و اوقاتش که شرط و تعیین گردانیده ای آگاه فرما.
اللهم اشحنه بعبادتنا ایاک و زین اوقاته بطاعتنالک و اعنا فی نهاره علی صیامه و فی لیله علی الصلوة و التضرع الیک و الخشوع لک و الذلة بین یدیک حتی لا یشهد نهاره علینا بغفلة و لا لیله بتفریط(176).
بار خدایا ماه رمضان را از عبادت و پرستش ما سرشار ساز و اوقات آنرا به طاعت و فرمانبری از تو زینت ده و ما را در روزش بروزه داشتن و در شبش به نماز و زاری بسوی تو و فروتنی برای تو و خواری در برابر تو یاری فرما تا روزش بر ما به غفلت و بی خبری و شبش بتقصیر و کوتاهی گواهی ندهد.

شناخت ماه رمضان

از پیغمبر (ص) رسیده: رمضان نامیده شده برای آنکه یرمض الذنوب است، یعنی گناهان را می سوزاند (می آمرزد).
سعید ابن سالم گفته: نزد حضرت باقر (علیه السلام) بودیم و از رمضان سخن می گفتیم حضرت فرمود: نگویید این رمضان و نگویید رمضان رفت و رمضان آمد زیرا رمضان نامی از نامهای خدای تعالی است نمی آید و نمی رود، آنکه می آید و می رود، زائل و نیست شونده است، بلکه بگویید شهر رمضان (ماه رمضان)(177).