فهرست کتاب


سجاده عشق (داستانهای برگزیده از صحیفه سجادیه)

یحیی نوری‏

43 - دعای آن حضرت وقتی به ماه نو نگاه می کرد

و القمر قدرنه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم(171).
و برای ماه منزلگاههایی قرار دادیم، و هنگامی که این منازل (را طی کرد) سرانجام بصورت شاخه کهنه قوسی شکل و زرد رنگ خرما در می آید.
ایها الخلق المطیع، الدائب السریع، المتردد فی منازل التقدیر، المتصرف فی فلک التدبیر امنت بمن نور بک الظلم(172).
ای آفریده مطیع، ای رونده کوشا و شتابان ای رفت و آمد کننده در منازل معین شده، ای متصرف در چرخ گردان تدبیر ایمان آوردم به آن کس که به سبب تو تاریکی ها را روشن کرد.
سبحانه ما اعجب ما دبر فی امرک، و الطف ما صنع فی شانک، جعلک مفتاح شهر حادث لامر حادث(173).
منزه و پاک (از نقایص) است او، چه شگفت است تدبیری که در حق تو به کار برده، و چه دقیق و باریک است آنچه درباره تو انجام داده! ترا کلید ماهی نو برای کاری نو -(که چگونگی آن برای ما هویدا نیست) قرار داده.

رویت ماه

علی (علیه السلام) فرمود: هنگام رویت هلال هر ماهی بجای خود باش و بگو: خدایا من از تو نیکویی این ماه و فیروزی و روشنایی و یاری و برکت و فزونی و پاکی و روزی آنرا در خواست می نمایم.
خدایا! از تو نیکویی آنچه در آنست و آنچه را پس از آنست می طلبم و از بد آنچه در آن است و بدی آنچه پس از آن است به تو پناه می برم. خدایا! آنرا به ایمنی و ایمان و تندرستی و اسلام و برکت و فزونی و جوری اسباب کار برای آنچه تو دوست می داری و خشنود می شوی بر ما وارد ساز.

44 - دعای آن حضرت برای فرا رسیدن ماه رمضان

فمن شهد منکم الشهر فلیصمه (174).
پس هر که در یابد ماه رمضان را باید روزه بگیرد.
اللهم صل علی محمد و اله و قفنا فیه علی مواقیت الصلوات الخمس بحدودها التی حددت و فروضها التی فرضت و وظائفها التی وظفت و اوقاتها التی وقت(175).
بار خدایا بر محمد و آل او درود فرست و ما را در این ماه بر اوقات نمازهای پنجگانه با حدود و احکامش که مقرر نموده ای، و واجباتش که واجب کرده ای و شروط و اوقاتش که شرط و تعیین گردانیده ای آگاه فرما.
اللهم اشحنه بعبادتنا ایاک و زین اوقاته بطاعتنالک و اعنا فی نهاره علی صیامه و فی لیله علی الصلوة و التضرع الیک و الخشوع لک و الذلة بین یدیک حتی لا یشهد نهاره علینا بغفلة و لا لیله بتفریط(176).
بار خدایا ماه رمضان را از عبادت و پرستش ما سرشار ساز و اوقات آنرا به طاعت و فرمانبری از تو زینت ده و ما را در روزش بروزه داشتن و در شبش به نماز و زاری بسوی تو و فروتنی برای تو و خواری در برابر تو یاری فرما تا روزش بر ما به غفلت و بی خبری و شبش بتقصیر و کوتاهی گواهی ندهد.