فهرست کتاب


سجاده عشق (داستانهای برگزیده از صحیفه سجادیه)

یحیی نوری‏

امام سجاد (علیه السلام) و قرآن

زهری دانشمند معروف زمان امام سجاد (علیه السلام) گوید، امام سجاد (علیه السلام) می فرمود: اگر همه مردم و جنبندگان بین مغرب و مشرق بمیرند، وحشت نمی کنم در صورتی که قرآن با من باشد، وقتی که آن حضرت سوره حمد را می خواند و به آیه مالک یوم دین خداوند صاحب اختیار کامل روز قیامت است می رسید این آیه را آنقدر تکرار می کرد که نزدیک بود از هوش برود و دار دنیا را وداع کند(170).

43 - دعای آن حضرت وقتی به ماه نو نگاه می کرد

و القمر قدرنه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم(171).
و برای ماه منزلگاههایی قرار دادیم، و هنگامی که این منازل (را طی کرد) سرانجام بصورت شاخه کهنه قوسی شکل و زرد رنگ خرما در می آید.
ایها الخلق المطیع، الدائب السریع، المتردد فی منازل التقدیر، المتصرف فی فلک التدبیر امنت بمن نور بک الظلم(172).
ای آفریده مطیع، ای رونده کوشا و شتابان ای رفت و آمد کننده در منازل معین شده، ای متصرف در چرخ گردان تدبیر ایمان آوردم به آن کس که به سبب تو تاریکی ها را روشن کرد.
سبحانه ما اعجب ما دبر فی امرک، و الطف ما صنع فی شانک، جعلک مفتاح شهر حادث لامر حادث(173).
منزه و پاک (از نقایص) است او، چه شگفت است تدبیری که در حق تو به کار برده، و چه دقیق و باریک است آنچه درباره تو انجام داده! ترا کلید ماهی نو برای کاری نو -(که چگونگی آن برای ما هویدا نیست) قرار داده.

رویت ماه

علی (علیه السلام) فرمود: هنگام رویت هلال هر ماهی بجای خود باش و بگو: خدایا من از تو نیکویی این ماه و فیروزی و روشنایی و یاری و برکت و فزونی و پاکی و روزی آنرا در خواست می نمایم.
خدایا! از تو نیکویی آنچه در آنست و آنچه را پس از آنست می طلبم و از بد آنچه در آن است و بدی آنچه پس از آن است به تو پناه می برم. خدایا! آنرا به ایمنی و ایمان و تندرستی و اسلام و برکت و فزونی و جوری اسباب کار برای آنچه تو دوست می داری و خشنود می شوی بر ما وارد ساز.