فهرست کتاب


سجاده عشق (داستانهای برگزیده از صحیفه سجادیه)

یحیی نوری‏

42 - دعای آن حضرت هنگام ختم قرآن

و اذا قری ء القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم ترحمون(167).
و چون قرآن قرائت می شود همه گوش بدان فرا دهید و سکوت کنید تا حقایق قرآن و نصایح آن را بفهمید) باشد که مشمول رحمت حق شوید.
اللهم انک اعنتنی علی ختم کتابک الذی انزلته نورا، و جعلته مهیمنا علی کل کتاب انزلته، و فضلته علی کل حدیث قصصته(168).
بار خدایا تو مرا بر ختم کتاب خود یاری نمودی. همان کتابی که آن را نور و روشنایی فرستادی و بر هر کتابی که نازل کردی گواه گردانیدی و بر هر حدیث و سخنی که فرموده ای برتری داده ای.
اللهم صل علی محمد و آله، و ادم بالقران صلاح ظاهرنا، و احجب به خطرات الوساوس عن صحه ضمائرنا(169).
خدایا بر محمد و آلش درود فرست، و از برکت قرآن آراستگی ظاهر ما را از پنجه انداختن به سلامت عمق وجودمان، بازدار.

امام سجاد (علیه السلام) و قرآن

زهری دانشمند معروف زمان امام سجاد (علیه السلام) گوید، امام سجاد (علیه السلام) می فرمود: اگر همه مردم و جنبندگان بین مغرب و مشرق بمیرند، وحشت نمی کنم در صورتی که قرآن با من باشد، وقتی که آن حضرت سوره حمد را می خواند و به آیه مالک یوم دین خداوند صاحب اختیار کامل روز قیامت است می رسید این آیه را آنقدر تکرار می کرد که نزدیک بود از هوش برود و دار دنیا را وداع کند(170).

43 - دعای آن حضرت وقتی به ماه نو نگاه می کرد

و القمر قدرنه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم(171).
و برای ماه منزلگاههایی قرار دادیم، و هنگامی که این منازل (را طی کرد) سرانجام بصورت شاخه کهنه قوسی شکل و زرد رنگ خرما در می آید.
ایها الخلق المطیع، الدائب السریع، المتردد فی منازل التقدیر، المتصرف فی فلک التدبیر امنت بمن نور بک الظلم(172).
ای آفریده مطیع، ای رونده کوشا و شتابان ای رفت و آمد کننده در منازل معین شده، ای متصرف در چرخ گردان تدبیر ایمان آوردم به آن کس که به سبب تو تاریکی ها را روشن کرد.
سبحانه ما اعجب ما دبر فی امرک، و الطف ما صنع فی شانک، جعلک مفتاح شهر حادث لامر حادث(173).
منزه و پاک (از نقایص) است او، چه شگفت است تدبیری که در حق تو به کار برده، و چه دقیق و باریک است آنچه درباره تو انجام داده! ترا کلید ماهی نو برای کاری نو -(که چگونگی آن برای ما هویدا نیست) قرار داده.