فهرست کتاب


سجاده عشق (داستانهای برگزیده از صحیفه سجادیه)

یحیی نوری‏

41 - دعای آن حضرت در طلب پوشیدن عیبها و محفوظ بودن آنها

انه من یات ربه مجرما فان له جهنم لا یموت فیها و لا یحیی (164).
هر کس در محضر پروردگارش خطاکار حاضر شود، آتش دوزخ برای اوست، در آن جا، نه می میرد و نه زندگی می کند.
و لا تبرز مکتومی و لا تکشف مستوری و لا تحمل علی میزان الانصاف عملی و لا تعلن علی عیون الملاء خبری(165).
رازم را آشکار مکن و سرم را فاش مساز و عملم را به ترازوی عدالت مسنج و اخبار پنهانم را در برابر دیده همگان آشکار مفرما.
اخف عنهم ما یکون نشره علی عارا واطو عنهم ما یلحقنی عندک شنارا.
از ایشان اشراف و بزرگان در روز رستاخیز پنهان دار آنچه که انتشار آن بر من ننگ است و آنچه که نزد تو مرا رسوا می نماید از آنان بپوشان.

امام سجاد(ع) و غیبت کننده

حضرت صادق (علیه السلام) فرمود: مردی به امام سجاد (علیه السلام) عرض کرد فلانی به شما نسبت ناروایی داد. می گفت گمراه و بدعت گذارنده هستید. آن جناب فرمود: تو مراعات حق هم نشینی با او را نکردی، چون گفتار او را برای من نقل کردی و حق مرا نیز از بین بردی زیرا سخنی از برادرم گفتی که آن را نمی دانستم. هر دو خواهیم مرد و در محشر با یکدیگر خواهیم رسید، خداوند در روز قیامت بین ما حکم می کند. تو چرا غیبت کردی؟ از غیبت پرهیز کن زیرا غیبت خورش سگ های جهنم است. در ضمن متوجه باش کسی که زیاد عیوب مردم را به زبان می آورد دلیلی است بر اینکه عیبهای خودش را در مردم جستجو می نماید(166).

42 - دعای آن حضرت هنگام ختم قرآن

و اذا قری ء القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم ترحمون(167).
و چون قرآن قرائت می شود همه گوش بدان فرا دهید و سکوت کنید تا حقایق قرآن و نصایح آن را بفهمید) باشد که مشمول رحمت حق شوید.
اللهم انک اعنتنی علی ختم کتابک الذی انزلته نورا، و جعلته مهیمنا علی کل کتاب انزلته، و فضلته علی کل حدیث قصصته(168).
بار خدایا تو مرا بر ختم کتاب خود یاری نمودی. همان کتابی که آن را نور و روشنایی فرستادی و بر هر کتابی که نازل کردی گواه گردانیدی و بر هر حدیث و سخنی که فرموده ای برتری داده ای.
اللهم صل علی محمد و آله، و ادم بالقران صلاح ظاهرنا، و احجب به خطرات الوساوس عن صحه ضمائرنا(169).
خدایا بر محمد و آلش درود فرست، و از برکت قرآن آراستگی ظاهر ما را از پنجه انداختن به سلامت عمق وجودمان، بازدار.