فهرست کتاب


سجاده عشق (داستانهای برگزیده از صحیفه سجادیه)

یحیی نوری‏

37 - دعای حضرت در سپاسگزاری

و اذ تاذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید(147).
(به یاد آورید) هنگامی را که پروردگارتان اعلام داشت اگر شکر نعمت به جای آورید به نعمت شما می افزاییم و اگر ناسپاسی کنید شما را به عذاب شدید گرفتار می کنیم.
فاشکر عبادک عاجز عن شکرک و اعبدهم مقصر عن طاعتک(148).
پس شاکرترین بندگانت از سپاس تو و عابدترین آنان از فرمانبرداریت ناتوان است.
فمن غفرت له فبطولک و من رضیت عنه فبفضلک(149).
پس هر که را بیامرزی از انعام توست و از هر که راضی شوی از احسان تو است.

سپاس امام سجاد (علیه السلام)

امام سجاد (علیه السلام) برای انجام مناسک حج بیست مرتبه با شترش از مدینه به مکه رفت. در این بیست بار حتی یک بار تازیانه به شتر نزد. و به نقل دیگر تازیانه را بلند می کرد و اشاره می نمود و می فرمود: ترس از قصاص دارم(150).
و بعضی نقل می کنند: آن حضرت وصیت کرد وقتی که آن شتر مرد او را دفن کنند که درندگان آنرا ندرند، چرا که خدمت کرده است.

38 - دعای آن حضرت در عذر خواستن

و استغفروا ربکم ثم توبوا الیه ان ربی رحیم و دود(151).
از پروردگار خور آمرزش طلبید و به سوی او باز گردید، که پروردگارم مهربان و دوستدار (بندگان توبه کار) است.
اللهم انی اعتذر الیک مظلوم ظلم بحضرتی فلم انصره، و من معروف اسدی الی فلم اشکره(152)....
بار خدایا به پیشگاهت عذر می خواهم در حق ستم دیده ای که در حضور من بر او ستم رفته و من یاریش ننمودم و از احسانی که در حقم شده و شکرش را بجا نیاورده ام...
فصل علی محمد و اله و اجعل ندامتی علی ما وقعت فیه من الزلات و عزمی علی ترک ما یعرض لی من السیئات، توبه توجب لی محبتک یا محمد التوابین(153).
پس بر محمد و آل او درود فرست و پشیمانیم را از لغزشهایی که به آن گرفتار شدم، و قصدم را بر بجا نیاوردن گناهانی که بمن رو می آورد، توبه ای قرار ده که برای من دوستی تو شود، ای دوستدار توبه کنندگان.