فهرست کتاب


سجاده عشق (داستانهای برگزیده از صحیفه سجادیه)

یحیی نوری‏

36 - دعای آن حضرت هنگامیکه به ابر و برق نظر می کرد و صدای رعد می شنید

هو الذی یریکم البرق خوفا و طمعا و ینشی ء السحاب الثقال - و یسبح الرعد بحمده(144).
او کسی است که برق را به شما نشان می دهد. که هم مایه ترس است و هم مایه امید، و ابرهای سنگین بار ایجاد می کند، و رعد تسبیح و حمد او می گوید.
اللهم ان هذین ایتان من ایاتک و هذین عونان من اعواتک یبتدران طاعتک برحمه نافعة او نقمة ضارة فلا تمطرنا بهما مطر اسوء و لا تلبسنا بهما لباس البلاء(145).
بار خدایا اینها(146)، دو نشانه از نشانه های تو و دو خدمتگزار از خدمتگزاران تواند که در فرمانبری از تو به رساندن رحمت سودمند یا عذاب زیان بخش می شتابند، پس به سبب آنها باران عذاب برما مبار و لباس بلا و گرفتاری بر ما مپوشان (ما را به تنگی در زندگی و بی آذوقه گی گرفتار مکن).

37 - دعای حضرت در سپاسگزاری

و اذ تاذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید(147).
(به یاد آورید) هنگامی را که پروردگارتان اعلام داشت اگر شکر نعمت به جای آورید به نعمت شما می افزاییم و اگر ناسپاسی کنید شما را به عذاب شدید گرفتار می کنیم.
فاشکر عبادک عاجز عن شکرک و اعبدهم مقصر عن طاعتک(148).
پس شاکرترین بندگانت از سپاس تو و عابدترین آنان از فرمانبرداریت ناتوان است.
فمن غفرت له فبطولک و من رضیت عنه فبفضلک(149).
پس هر که را بیامرزی از انعام توست و از هر که راضی شوی از احسان تو است.

سپاس امام سجاد (علیه السلام)

امام سجاد (علیه السلام) برای انجام مناسک حج بیست مرتبه با شترش از مدینه به مکه رفت. در این بیست بار حتی یک بار تازیانه به شتر نزد. و به نقل دیگر تازیانه را بلند می کرد و اشاره می نمود و می فرمود: ترس از قصاص دارم(150).
و بعضی نقل می کنند: آن حضرت وصیت کرد وقتی که آن شتر مرد او را دفن کنند که درندگان آنرا ندرند، چرا که خدمت کرده است.