فهرست کتاب


سجاده عشق (داستانهای برگزیده از صحیفه سجادیه)

یحیی نوری‏

24 - دعای آن حضرت برای پدر و مادر

ربنا اغفرلی و لوالدی و للمومنین یوم یقوم الحساب(96).
پروردگارا! من و پدر و مادرم و همه مومنان را، در آن روز که حساب برپا می شود، بیامرز.
و اخصص، اللهم، والدی بالکرامة لدیک و الصلوة منک یا ارحم الراحمین(97).
و پدر و مادر مرا، بار خدایا، به گرامی داشتن نزد خود و احسان و نیکی از جانب خویش برتری بخش، ای بخشنده ترین بخشندگان.
اللهم لا تنسنی ذکرهما فی ادبار صلواتی و فی اناء لیلی و فی کل ساعة من ساعات نهاری(98).
بار خدایا، یاد ایشان را در پی نمازهایم و در هیچ وقتی از اوقات شب و ساعتی از ساعات روزم از یاد مبر.

احترام پدر و مادر

در روایات است که مردی مشغول طواف خانه خدا بود، مادرش را نیز بر دوش گرفته و طواف می داد، در همان حال پیامبر (ص) را دیده از آن حضرت پرسید: آیا با کار، حق مادرم را انجام داده ام؟! حضرت فرمودند: خیر تو حقی با این کارت جبران یکی از نامه های او را(به هنگام وضع حمل) هم نکرده ای(99).
نقل شده که در زمان پیامبر (ص) جوانی نزد آن حضرت آمد و عرض کرد یا رسول الله من مادری پیر دارم که مدتهاست به من اصرار می کند دست از دینم بردارم و من نپذیرفته ام، حال چند روزی است که دست به اعتصاب غذای کامل زده و در بستر افتاده است، و بمن می گوید: اگر تو باعث مرگ من شده ای، آیا باید خواسته او را در دعوت به شرک و کفر اطاعت کنم؟ حضرت فرمودند: خیر در این مورد نباید از پدر و مادرم اطاعت کرد. جوان خوشحال شد و به خانه بازگشت و به مادرش که در بستر بود اظهار داشت: اگر در اثر این اعتصاب جانت را هم از دست بدهی من دست از دینم بر نمی دارم و مسولیتی هم ندارم.

25 - دعای آن حضرت برای فرزندان خویش

رب اجعلنی مقیم الصلوة و من ذریتی، ربنا و تقبل دعاء(100).
پروردگارا! مرا برپا کننده نماز قرار ده، و از فرزندانم (نیز چنین فرما). پروردگار! دعای ما را بپذیر.
اللهم و من علی ببقاء ولدی.....و اجعلهم ابرارا اتقیاء بصراء سامعین مطیعین لک، و لاولیائک محبین مناصحین و لجمیع اعدائک معاندین و مبغضین، آمین(101).
خدواندا بر من منت گذار به بقای فرزندانم.....و آنان را نیکوکارانی با تقوی، و صاحبان بصیرت و شنوای حق و مطیع خودت گردان و نسبت به اولیاء خود عاشق و خیرخواه و نسبت به دشمنانت دشمن و کینه توز قرار ده.
و اعنی علی تربیتهم و تادیبهم و برهم و هب لی من لدنک معهم اولادا ذکورا، و اجعل ذلک خیرا لی و اجعلهم لی عونا علی ما سئلتک(102).
و مرا در تربیت (راه پسندیده نمودن) و نیکی کردن در حق ایشان یاری فرما و به من از جانب خود افزون بر ایشان فرزندان ذکور ببخش و آن را برای من نیک قرار ده و آنها را در آن چه از تو خواسته ام یاورم گردان.