فهرست کتاب


سجاده عشق (داستانهای برگزیده از صحیفه سجادیه)

یحیی نوری‏

11 - دعای آن حضرت در طلب عاقبت به خیری

تلک الدار الاخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض و لا فسادا و العاقبة للمتقین(40).
آری، این سرای آخر تو را (تنها) برای کسانی قرار می دهیم که اراده برتری جویی در زمین و فساد را ندارند، و عاقبت نیک برای پرهیزگاران است.
یا من ذکره شرف للذاکرین، و یا من شکره فوز للشاکرین و یا من طاعته نجاة للمطیعین ، صل علی محمد و اله، و اشغل قلوبنا بذکرک عن کل ذکر، و السنتنا بشکرک عن کل شکر، و جوار حنا بطاعتک عن کل طاعة(41).
ای آن که یاد او برای یاد کنندگان شرافت و بزرگی است. و ای آن که سپاسگزاری او سپاسگزاران را پیروزی است. و ای آن که فرمانبرداری او فرمانبرداران را رهایی است. بر محمد و آل او درود فرست و دلهای ما را به یاد خود از هر یاری و زبانهامان را به سپاس خود از هر سپاسی و انداممان را به طاعت خود از هر طاعتی به کارآر.
انک رحیم بمن دعاک، و مستجیب لمن ناداک(42).
تویی که به هر که تو را بخواند مهربانی و تقاضای هر که تو را صدا بزند اجابت کننده ای.
(امام صادق (علیه السلام) فرمود: هر که ده بار بگوید: یا الله! به او گفته می شود لبیک ما حاجتک یعنی البته به خواسته ات می رسی. حاجتت چیست؟)

عاقبت به خیران

ابو حمزه ثمالی گوید: از امام سجاد (علیه السلام) شنیدم فرمودند: وقتی که روز قیامت می شود، خداوند تمام انسانها را از آغاز تا انجام در یک سرزمین جمع می کند، سپس منادی حق ندا می کند: کجایند صاحبان فضلیت، از شما جمعیتی از مردم بر می خیزند، فرشتگان با آنان ملاقات می نمایند و به آنها می گویند فضیلت شما چیست؟ آنان در پاسخ گویند: کنا نصل من قطنا، و نعطی من حرمنا و نعفو عمن ظلمنا.
1 - ما در دنیا با آنان که قطع رابطه با ما می کردند، رابطه بر قرار می نمودیم (یا صله رحم می کردیم).
2 - و به آنان که ما را از نعمتها محروم می ساختند، عطا می نمودیم.
3 - کسانی را که به ما ستم می نمودند می بخشیدیم (منظور ستمهای جزیی بین افراد مومن است).
در این هنگام منادی حق به آنها می گوید: راست گفتید. پس وارد بهشت شوید(43)

12 - دعای آن حضرت در اقرار به گناه

قال رب انی اعوذ لک ان اسئلک ما لیس لی به علم و الا تغفرلی و ترحمنی اکن من الخاسرین(44).
(نوح عرض کرد) بار الها پناه می برم به تو که دیگر چیزی که نمی دانم هیچ تقاضا نکنم و اکنون اگر گناه مرا نبخشی و ترحم نفرمایی من از زیانکارانم.
اللهم انه یحجبنی عن مسئلتک خلال ثلاث، و تحدونی علیها خلة واحدة(45).
بار خدایا سه خصلت، مرا از درخواست از تو می دارد و یک خصلت مرا بر آن می دارد.
یحجبنی امر امرت به فابطات عنه و نهی نهیتنی عنه فاسرعت الیه، و نعمة انعمت بها علی فقصرت فی شکرها و یحدونی علی مسئلتک تفضلک علی من اقبل بوجهه الیک و وفد بحسن ظنه الیک، اذ جمیع احسانک تفضل و اذ کل نعمک ابتداء(46).
(آن سه عبارت است از) امری که به آن فرمان دادی و من در بجا آوردن آن درنگ کردم، و کاری که مرا از آن نهی نمودی و من بسوی آن شتافتم، و نعمتی که به من بخشیدی و من در سپاسگزاریش کوتاهی نمودم. اما آنچه مرا بر درخواست از تو ترغیب می کند احسان توست به آنکه با نیت پاک به تو روی آورده، و از طریق خوش گمانی به درگاه تو آمده زیرا که تمام احسانهایت از روی تفضل است و نعمت هایت همه بی سبب و بدون سر آغاز.