فهرست کتاب


سجاده عشق (داستانهای برگزیده از صحیفه سجادیه)

یحیی نوری‏

عالم بی عمل

مردی از امام سجاد (علیه السلام ) سوال کرد که منافق کیست؟ امام فرمود: آن کسی است که از کاری نهی و جلوگیری نماید، لیکن خودش آن کار زشت را انجام دهد و سپس فرمان دهد به آنچه خود نمی کند. و چون به نماز ایستد اعتراض کند. ابو حمزه که این داستان را نقل می کند سوال کرد که اعتراض چیست؟
امام فرمود: صورت به راست و چپ گردانیدن است و چون رکوع نماید خود را مانند زمین خوردگان به زمین اندازد (یعنی پس از رکوع بدون توقف به همان حال به سجده رود) روزش را شب کند و اندوهی جز خوردن شام و غذا ندارد با اینکه روز هم روزه نبوده، و چون بامداد نماید اندوهی جز خوابیدن ندارد با اینکه شب را بیدار نبوده، و اگر حدیثی یا چیزی گوید دروغگو است، و اگر نزدش چیزی به امانت گذارند خیانت نماید، و اگر از نظرش پنهان باشی غیبت و بدگویی نماید و اگر وعده دهد وفا ننماید(35).

10 - دعای آن حضرت در پناه بردن به خدای تعالی

فاذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم(36).
هنگامی که قرآن می خوانی از شر شیطان مطرود به خدا پناه بر.
اللهم ان تشا تعف عنا فبفضلک و ان تشا تعذبنا فبعدلک(37).
بار خدایا اگر بخواهی از ما بگذری از فضل و احسان تو است (نه شایستگی ما) و اگر بخواهی ما را به کیفر رسانی از عدل و دادگری تو است (نه ستم بر ما).
فسهل لنا عفوک بمنک و اجرنا من عذابک بتجاوزک فانه لا طاقه لنا بعدلک و لا نجاة لاحد منا دون عفوک(38).
پس به نعمت (بی پایان) خود بخششت را بر ما آسان فرما، و به گذشت، ما را از کیفر رهایی ده، زیرا ما را توانایی دادگری تو نیست و بی عفو و بخششت هیچیک از ما را رهایی از عذاب نیست.

لطف خداست

امام سجاد (علیه السلام) خدمتکار خود را دو مرتبه صدا زد و او جواب نداد در مرتبه سوم حضرت فرمودند: فرزندم آیا صدای مرا نشنیدی؟! گفت: شنیدم. فرمود: پس چرا جواب ندادی؟ گفت: چون ترسی نداشتم و احساس امنیت کردم. امام سجاد (علیه السلام) فرمود: سپاس خدایی را که مملوک و خدمتکار مرا این گونه قرار داده که از من در امان است و در دل خود نسبت به من هراسی ندارد(39).