فهرست کتاب


سجاده عشق (داستانهای برگزیده از صحیفه سجادیه)

یحیی نوری‏

7 - دعای آن حضرت در مهمات و سختیها

لتبلون فی اموالکم و انفسکم (25).
البته شما را به مال و جان آزمایش خواهند کرد...
فقد ضقت لما نزل بی یارب ذرعا، و امتلات بحمل ما حدث علی هما، و انت القادر علی کشف ما منیت به و دفع ما وقعت فیه، فافعل لی ذلک و ان لم استوجبه منک، یا ذالعرش العظیم.
پس ای پرودگار! به آنچه به من رسیده طاقت ندارم، و به آنچه رو آورده پر از غم و اندوه گشته اند، و تو بر دفع غم و اندوهی که به من گرفتار و دفع آنچه در آن افتاده ام توانایی. پس آن گرفتاری را از من دور کن اگر چه از جانب تو شایسته آن نباشم ای صاحب عرش و تخت بزرگ.

امور حزن آور

مردی به حضور پیامبر (ص) شرفیاب شد و عرض کرد: من ثروتمند بودم، فقیر شدم و سالم بودم، بیمار شدم. نزد مردم محبوب بودم اکنون مورد خشم آنان هستم، بر دل آنها سبک بودم اکنون سنگینم، خوشحال بودم و اکنون اندوه و غم، زندگی مرا فرا گرفته است، زمین با آن همه وسعت بر من تنگ شده، در تمام روز دنبال رزق و روزی تلاش می کنم، چیزی که با آن رفع گرسنگی خود نمی یابم، گویی نام من در دفتر ارزاق، محو شده است؟!
پیامبر (ص) فرمود: ای شخص، تو گویا (میراث غمها)(26) را انجام می دهی؟ او پرسید: میراث غمها چیست؟
پیامبر (ص) فرمود: گویی تو نشسته عمامه خود را می بندی یا ایستاده شلوار می پوشی، یا با دندانت ناخن خود را می گیری، یا صورت خود را با لباست پاک می کنی، یا در آب راکد (غیر جاری) ادرار می کنی، یادمرو بر صورت می خوابی ؟!(27)

8 - پناه بردن به خدا

و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم(28).
و هرگاه وسوسه ای از شیطان به تو رسد، به خدا پناه بر، که او شنونده و داناست.
اللهم انی اعوذبک من هیجان الحرص، و سورة الغضب و غلبة الحسد، و ضعف الصبر(29).
بار خدایا به تو پناه می برم از حرص و آز و تندی غضب و خشم و تسلط حسد و رشک و سستی صبر و شکیبائی.
و مباهات المکثرین، و الازراء بالمقلین، و سوء الولایة لمن تحت ایدینا و ترک الشکر لمن اصطنع العارفة عندنا(30).
و پناه می برم به تو از به خود نازیدن ثروتمندان، و خوار شمردن فقرا و نیازمندان، و بدرفتاری با زیردستان (زن، فرزند، شاگرد، خدمتگزار، و پیران) و شکر بجا نیاوردن از کسی که به ما نیکویی کرده.