فهرست کتاب


سجاده عشق (داستانهای برگزیده از صحیفه سجادیه)

یحیی نوری‏

دعا برای مومن

ثویر بن ابی فاخته گوید: شنیدم حضرت امام زین العابدین (علیه السلام) می فرمود: چون فرشتگان بشنوند که مومنی پشت سر برادر مومنش دعا می کند یا به نیکی او را یاد می کند، گویند: تو چه نیکو برادری هستی برای برادرت که درباره اش دعا خیر می کنی. با این که پنهان است او را به نیکی یاد می کنی. هر آینه خداوند دو برابر آنچه برایش خواستی به تو و آنچه تو او را به نیکی یاد کردی دو برابرش به تو ثنا گوید و تو بر او برتری داری، لیکن چون بشنوند که شخصی برادرش به بدی یاد کرده و برایش نفرین کرده، می گویند: تو چه بد برادری هستی برای برادرت. خود را از این سخنان نگه دار و حفظ نما! ای کسی که بر گناهانت پرده پوشی شده، نگاهی به خودت نما چه اندازه عیب و گناه داری، و سپاس و شکر بنما از خداوند که روی عیوب و گناهانت پرده پوشیده و بدان که خداوند نسبت به بنده اش از تو داناتر است(24).

7 - دعای آن حضرت در مهمات و سختیها

لتبلون فی اموالکم و انفسکم (25).
البته شما را به مال و جان آزمایش خواهند کرد...
فقد ضقت لما نزل بی یارب ذرعا، و امتلات بحمل ما حدث علی هما، و انت القادر علی کشف ما منیت به و دفع ما وقعت فیه، فافعل لی ذلک و ان لم استوجبه منک، یا ذالعرش العظیم.
پس ای پرودگار! به آنچه به من رسیده طاقت ندارم، و به آنچه رو آورده پر از غم و اندوه گشته اند، و تو بر دفع غم و اندوهی که به من گرفتار و دفع آنچه در آن افتاده ام توانایی. پس آن گرفتاری را از من دور کن اگر چه از جانب تو شایسته آن نباشم ای صاحب عرش و تخت بزرگ.

امور حزن آور

مردی به حضور پیامبر (ص) شرفیاب شد و عرض کرد: من ثروتمند بودم، فقیر شدم و سالم بودم، بیمار شدم. نزد مردم محبوب بودم اکنون مورد خشم آنان هستم، بر دل آنها سبک بودم اکنون سنگینم، خوشحال بودم و اکنون اندوه و غم، زندگی مرا فرا گرفته است، زمین با آن همه وسعت بر من تنگ شده، در تمام روز دنبال رزق و روزی تلاش می کنم، چیزی که با آن رفع گرسنگی خود نمی یابم، گویی نام من در دفتر ارزاق، محو شده است؟!
پیامبر (ص) فرمود: ای شخص، تو گویا (میراث غمها)(26) را انجام می دهی؟ او پرسید: میراث غمها چیست؟
پیامبر (ص) فرمود: گویی تو نشسته عمامه خود را می بندی یا ایستاده شلوار می پوشی، یا با دندانت ناخن خود را می گیری، یا صورت خود را با لباست پاک می کنی، یا در آب راکد (غیر جاری) ادرار می کنی، یادمرو بر صورت می خوابی ؟!(27)