فهرست کتاب


سجاده عشق (داستانهای برگزیده از صحیفه سجادیه)

یحیی نوری‏

6 - دعای آن حضرت هنگام بامداد و شام

و اذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا(21)
و دائم در شب و روز نام خدا را ذکر کن و به کلی از غیر او علاقه ببر و به او بپرداز.
الحمدلله الذی خلق اللیل و النهار بقوته. و میز بینهما بقدرته (22).
سپاس خدای را که به قدرت خود شب و روز را آفرید. و به توانایی خویش بین شان فرق گذاشت. (هر یک را از دیگری جدا ساخت. شب را تاریک و روز را روشن گردانید.)
اللهم صلی علی محمد و آله و وفقنا فی یومنا هذا و لیلتنا هذه و فی جمیع ایامنا الا ستعمال الخیر(23)
خداوندا! بر محمد و آلش درود فرست و ما را در این شبمان و در تمام روزهایمان برای انجام کار خیر موفق بدار.

دعا برای مومن

ثویر بن ابی فاخته گوید: شنیدم حضرت امام زین العابدین (علیه السلام) می فرمود: چون فرشتگان بشنوند که مومنی پشت سر برادر مومنش دعا می کند یا به نیکی او را یاد می کند، گویند: تو چه نیکو برادری هستی برای برادرت که درباره اش دعا خیر می کنی. با این که پنهان است او را به نیکی یاد می کنی. هر آینه خداوند دو برابر آنچه برایش خواستی به تو و آنچه تو او را به نیکی یاد کردی دو برابرش به تو ثنا گوید و تو بر او برتری داری، لیکن چون بشنوند که شخصی برادرش به بدی یاد کرده و برایش نفرین کرده، می گویند: تو چه بد برادری هستی برای برادرت. خود را از این سخنان نگه دار و حفظ نما! ای کسی که بر گناهانت پرده پوشی شده، نگاهی به خودت نما چه اندازه عیب و گناه داری، و سپاس و شکر بنما از خداوند که روی عیوب و گناهانت پرده پوشیده و بدان که خداوند نسبت به بنده اش از تو داناتر است(24).

7 - دعای آن حضرت در مهمات و سختیها

لتبلون فی اموالکم و انفسکم (25).
البته شما را به مال و جان آزمایش خواهند کرد...
فقد ضقت لما نزل بی یارب ذرعا، و امتلات بحمل ما حدث علی هما، و انت القادر علی کشف ما منیت به و دفع ما وقعت فیه، فافعل لی ذلک و ان لم استوجبه منک، یا ذالعرش العظیم.
پس ای پرودگار! به آنچه به من رسیده طاقت ندارم، و به آنچه رو آورده پر از غم و اندوه گشته اند، و تو بر دفع غم و اندوهی که به من گرفتار و دفع آنچه در آن افتاده ام توانایی. پس آن گرفتاری را از من دور کن اگر چه از جانب تو شایسته آن نباشم ای صاحب عرش و تخت بزرگ.