راه سبز (احکام ویژه پسران)

نویسنده : ستاد اقامه نماز

خشک شویی ها

لباسی را که نجس است نباید داخل خشک شویی انداخت. باید ابتدا خودمان یا متصدی خشک شویی آن را تطهیر کند و داخل دستگاه بیندازد. چون خشک شویی با مواد شیمیایی مانند: بنزین و سایر مواد پاک کننده، لباسها را تمیز می کند و با آب و شستن سر و کار ندارد، بنابراین:
1. اگر لباس پاک خود را تحویل خشک شویی دادیم و شک کردیم که آیا در دستگاه نجس شده است یا نه، آن لباس پاک است.
2. اگر یقین پیدا کنیم که لباس ما با لباسهای نجس مخلوط شده، لباس ما نجس است.
3. اگر لباس ما نجس بوده و فراموش کرده ایم که به متصدی خشک شویی تذکر دهیم باید از او بپرسیم چنانچه آن را تطهیر نکرده باشد، نجس است.(45)

تطهیر جامدات

اگر گندم، برنج، گوشت، صابون و چیزهای جامد دیگر نجس شوند:
1. اگر فقط ظاهر آنها نجس شده باشد، تطهیر آنها همانند ظروف نجس انجام می پذیرد.
2. اگر نجاست به درون آنها هم رسیده باشد، قابل تطهیر نیستند.
3. اگر شک داریم نجاست به باطن آنها رسیده است یا نه، تطهیر ظاهر آنها کافی است.(46)

تطهیر زمین نجس

با آب کر، جاری و لوله: ابتدا عین نجاست را بر طرف می کنیم آنگاه آب را روی آن می گیریم تا تمام جاهای نجس را فرا گیرد.
با آب قلیل: اگر زمین سخت و محکم نیست و آب را فرو می گیرد قابل تطهیر نیست ولی اگر آب بر آن جاری می شود، آب قلیل را روی محل نجس می ریزیم تا آب، جاری شود، آن گاه آب را به داخل چاه و فاضلاب هدایت می کنیم.
زمینی که روی آن شن یا ریگ است با آب قلیل پاک می شود ولی زیر شن ها و ریگ ها نجس می ماند.(47)