راه سبز (احکام ویژه پسران)

نویسنده : ستاد اقامه نماز

لباسشویی ها

ابتدا عین نجاست را از لباسها بر طرف می کنیم، آنگاه لباسها را داخل لباسشویی می ریزیم. اگر لباسشویی پس از جمع شدن مقداری آب در مخزن، آبش قطع می شود و شروع به شستن می کند باید دوبار آن را بشوید و هر دفعه آب آن خارج گردد و اگر آب لباسشویی قطع نمی شود یک بار شستن کافی است.(44)

درباره لباسشویی های عمومی به این دو نکته توجه کنیم:

1. اگر لباس را پاک تحویل داده ایم ولی شک داریم که نجس شده است یا نه، پاک است.
2. اگر لباسمان نجس بوده و متصدی شستن که مسلمان است بگوید آن را تطهیر کرده ام، حکم لباس پاک را دارد.

خشک شویی ها

لباسی را که نجس است نباید داخل خشک شویی انداخت. باید ابتدا خودمان یا متصدی خشک شویی آن را تطهیر کند و داخل دستگاه بیندازد. چون خشک شویی با مواد شیمیایی مانند: بنزین و سایر مواد پاک کننده، لباسها را تمیز می کند و با آب و شستن سر و کار ندارد، بنابراین:
1. اگر لباس پاک خود را تحویل خشک شویی دادیم و شک کردیم که آیا در دستگاه نجس شده است یا نه، آن لباس پاک است.
2. اگر یقین پیدا کنیم که لباس ما با لباسهای نجس مخلوط شده، لباس ما نجس است.
3. اگر لباس ما نجس بوده و فراموش کرده ایم که به متصدی خشک شویی تذکر دهیم باید از او بپرسیم چنانچه آن را تطهیر نکرده باشد، نجس است.(45)