راه سبز (احکام ویژه پسران)

نویسنده : ستاد اقامه نماز

تطهیر و پاکسازی

تطهیر و پاکسازی نجس آداب خاصی دارد که می توان به آسانی آن را فرا گرفت.
قبل از تطهیر، عین نجاست را از چیز نجس بر طرف می کنیم آن گاه آن را با آب به روشی که خواهیم گرفت تطهیر می کنیم.

تطهیر ظروف

با آب کر، جاری و چاه: یک بار در آب فرو می بریم و بیرون می آوریم.
با آب لوله: (وصل به کر یا جاری): آن را زیر شیر آب می گیریم تا آب به همه جای آن برسد و از ظرف جدا شود.
با آب قلیل: آن را سه مرتبه پر از آب کرده خالی می کنیم و یا سه مرتبه مقداری آب داخل آن می گردانیم که به جاهای نجس برسد و بیرون می ریزیم.
البته ظرفی را که سگ آن را لیسیده و یا از آن مایعی نوشیده است باید قبل از تطهیر با خاک پاک، خاکمالی کرد آنگاه بنابر احتیاط واجب دو مرتبه آب کشید.(42)

تطهیر غیر ظروف

غیر ظروف مانند لباس و فرش را به روش زیر تطهیر می کنیم:
با آب کر، جاری و چاه: یک مرتبه در آب فرو می بریم و بیرون می آوریم و اگر آب را به خود می گیرد و قابل فشردن است بنابر احتیاط آب را داخل آن می رسانیم و آن را خارج می کنیم.
با آب لوله (وصل به کر یا جاری): یک مرتبه زیر شیر آب می گیریم و یا شلنگ آب را روی آن می گیریم و اگر آب را به خود می گیرد و قابل فشردن است بنابر احتیاط واجب آب را داخل آن می رسانیم و خارج می کنیم.
با آب قلیل: اگر با بول نجس شده آن را دو مرتبه و اگر با چیز دیگر نجس شده آن را یک مرتبه می شوئیم. و در هر صورت اگر آب را به خود می گیرد و قابل فشردن است باید بعد از هر بار شستن آن را بفشاریم تا آبهای داخلش بیرون بیاید و یا به گونه ای دیگر آب را بگیریم.(43)