راه سبز (احکام ویژه پسران)

نویسنده : ستاد اقامه نماز

آب مطلق و مضاف

آب اگر خالص باشد و با چیزی مخلوط نشده باشد مطلق است و پاک کننده ولی آبی که با چیزی مخلوط شده مثل شربت، یا آبی که با گل مخلوط شده به مقداری که به آن آب گفته نمی شود، و همچنین آبی که از چیزی بگیرند مثل آب میوه، مضاف است و پاک کننده نمی باشد.
احکام آب مطلق
به جز آب قلیل، همه انواع آبهای مطلق تا زمانی که بو یا رنگ یا مزه نجاست به خود نگرفته باشند، پاک اند.(40)
البته آب قلیل، به محض تماس با نجاست، نجس می شود و دیگر نمی تواند پاک کننده باشد.(41)

تطهیر و پاکسازی

تطهیر و پاکسازی نجس آداب خاصی دارد که می توان به آسانی آن را فرا گرفت.
قبل از تطهیر، عین نجاست را از چیز نجس بر طرف می کنیم آن گاه آن را با آب به روشی که خواهیم گرفت تطهیر می کنیم.

تطهیر ظروف

با آب کر، جاری و چاه: یک بار در آب فرو می بریم و بیرون می آوریم.
با آب لوله: (وصل به کر یا جاری): آن را زیر شیر آب می گیریم تا آب به همه جای آن برسد و از ظرف جدا شود.
با آب قلیل: آن را سه مرتبه پر از آب کرده خالی می کنیم و یا سه مرتبه مقداری آب داخل آن می گردانیم که به جاهای نجس برسد و بیرون می ریزیم.
البته ظرفی را که سگ آن را لیسیده و یا از آن مایعی نوشیده است باید قبل از تطهیر با خاک پاک، خاکمالی کرد آنگاه بنابر احتیاط واجب دو مرتبه آب کشید.(42)