راه سبز (احکام ویژه پسران)

نویسنده : ستاد اقامه نماز

آب لوله ها

آب لوله ها که به منبع بزرگ متصل است و آب هر لوله ای که به آب کر متصل باشد، حکم آب کر را دارد البته تا آن لحظه که آب از لوله می آید و منبع آن، کمتر از کر نشده است. ولی آب لوله های حمام که از شیرها و دوشها می ریزد اگر متصل به کر باشد در حکم آب جاری است.(39)

آب مطلق و مضاف

آب اگر خالص باشد و با چیزی مخلوط نشده باشد مطلق است و پاک کننده ولی آبی که با چیزی مخلوط شده مثل شربت، یا آبی که با گل مخلوط شده به مقداری که به آن آب گفته نمی شود، و همچنین آبی که از چیزی بگیرند مثل آب میوه، مضاف است و پاک کننده نمی باشد.
احکام آب مطلق
به جز آب قلیل، همه انواع آبهای مطلق تا زمانی که بو یا رنگ یا مزه نجاست به خود نگرفته باشند، پاک اند.(40)
البته آب قلیل، به محض تماس با نجاست، نجس می شود و دیگر نمی تواند پاک کننده باشد.(41)

تطهیر و پاکسازی

تطهیر و پاکسازی نجس آداب خاصی دارد که می توان به آسانی آن را فرا گرفت.
قبل از تطهیر، عین نجاست را از چیز نجس بر طرف می کنیم آن گاه آن را با آب به روشی که خواهیم گرفت تطهیر می کنیم.