راه سبز (احکام ویژه پسران)

نویسنده : ستاد اقامه نماز

پاک کننده ها

اگر بعضی چیزها نجس اند و اگر پاک ها در معرض آلودگی هستند و نجس می شوند، خداوند نیز راههایی قرار داده است که نجس ها نیز پاک شوند.
آب در رأس همه پاک کننده هاست و بیشتر چیزهای نجس را پاک می کند.
آب گاهی از آسمان فرود می بارد (آب باران)، گاهی از زمین می جوشد ولی جریان ندارد (آب چاه)، گاهی از زمین می جوشد و در جوی و جویبار روان است (آب جاری)، گاهی هم مثلاً در برکه و یا حوضچه ای راکد و آرام نشسته است (آب راکد) و آب راکد هم گاهی کمتر از اندازه مخصوص است (آب قلیل) و گاهی به اندازه مخصوص و یا بیشتر از آن است (آب کر).(36)

آب کر

اگر حوضچه ای داشتیم باشیم که 385 لیتر آب در دمای معمولی را در خود جای داده باشد، مطمئن هستیم که این مقدار آب، کر است؛(37) البته حضرت امام خمینی قدس سره کمتر از این مقدار را نیز کر می دانند یعنی 419/377 لیتر آب.
آبی که از مقدار کر کمتر باشد آب قلیل نامیده می شود.(38)

آب لوله ها

آب لوله ها که به منبع بزرگ متصل است و آب هر لوله ای که به آب کر متصل باشد، حکم آب کر را دارد البته تا آن لحظه که آب از لوله می آید و منبع آن، کمتر از کر نشده است. ولی آب لوله های حمام که از شیرها و دوشها می ریزد اگر متصل به کر باشد در حکم آب جاری است.(39)