راه سبز (احکام ویژه پسران)

نویسنده : ستاد اقامه نماز

نجاست مسری

نجس ها گرچه اندکند ولی می توانند چیزهای پاک را نجس کنند. از طریق زیر نجاست به چیز پاک سرایت می کند و آن را نجس می کند.
پاک با نجس تماس برقرار کند.
یکی از آنها یا هر دو، مرطوب باشد.
رطوبت یکی به دیگری سرایت کند. (31)
بنابراین اگر نجاست، خشک باشد و چیزی که با آن تماس برقرار می کند آن هم خشک باشد، نجاست سرایت نمی کند.
البته باید به فراتر از اینها هم اندیشید: آیا اگر یک جوان پاک با جوان آلوده ای به گونه ای گرم و صمیمی ارتباط برقرار کرد آلوده نمی شود؟

احکام نجس ها

1- خوردن و آشامیدن چیز نجس حرام است.(32)
2- با بدن یا لباس نماز نخوانیم که اگر عمدی باشد باطل است.(33)
3- بر نجس تیمم نکنیم که باطل است.(34)
4- بر نجس سجده نکنیم که باطل است.(35)

پاک کننده ها

اگر بعضی چیزها نجس اند و اگر پاک ها در معرض آلودگی هستند و نجس می شوند، خداوند نیز راههایی قرار داده است که نجس ها نیز پاک شوند.
آب در رأس همه پاک کننده هاست و بیشتر چیزهای نجس را پاک می کند.
آب گاهی از آسمان فرود می بارد (آب باران)، گاهی از زمین می جوشد ولی جریان ندارد (آب چاه)، گاهی از زمین می جوشد و در جوی و جویبار روان است (آب جاری)، گاهی هم مثلاً در برکه و یا حوضچه ای راکد و آرام نشسته است (آب راکد) و آب راکد هم گاهی کمتر از اندازه مخصوص است (آب قلیل) و گاهی به اندازه مخصوص و یا بیشتر از آن است (آب کر).(36)