راه سبز (احکام ویژه پسران)

نویسنده : ستاد اقامه نماز

نجس ها

نجس ها عبارتند از:
1. ادرار و مدفوع انسان و حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارند یعنی اگر رگ آنها را ببریم خون بیرون می جهد مانند: گربه، موش و روباه.
2. منی، مردار و خون انسان و حیوان هایی که خون جهنده دارند مانند گوسفند و گربه.
3. سگ و خوکی که در خشکی زندگی می کنند.
4. شراب و هر مایع مست کننده دیگر.
5. آبجو غیر طبی.
6. عرق شتر نجاست خوار.
7. کافر.(30)
برخی نجاست های دیگر نیز هست که برای اطلاع بیشتر می توانید به رساله توضیح المسائل رجوع کنید.

نجاست مسری

نجس ها گرچه اندکند ولی می توانند چیزهای پاک را نجس کنند. از طریق زیر نجاست به چیز پاک سرایت می کند و آن را نجس می کند.
پاک با نجس تماس برقرار کند.
یکی از آنها یا هر دو، مرطوب باشد.
رطوبت یکی به دیگری سرایت کند. (31)
بنابراین اگر نجاست، خشک باشد و چیزی که با آن تماس برقرار می کند آن هم خشک باشد، نجاست سرایت نمی کند.
البته باید به فراتر از اینها هم اندیشید: آیا اگر یک جوان پاک با جوان آلوده ای به گونه ای گرم و صمیمی ارتباط برقرار کرد آلوده نمی شود؟

احکام نجس ها

1- خوردن و آشامیدن چیز نجس حرام است.(32)
2- با بدن یا لباس نماز نخوانیم که اگر عمدی باشد باطل است.(33)
3- بر نجس تیمم نکنیم که باطل است.(34)
4- بر نجس سجده نکنیم که باطل است.(35)