راه سبز (احکام ویژه پسران)

نویسنده : ستاد اقامه نماز

5- همیشه پاک

الحمدلله الذی جعل الماء طهوراً و لم یجعله نجساً(29)
حضرت علی (علیه السلام) می فرماید: ستایش خدای را که آب را پاک و پاک کننده آفرید، نه نجس (و آلوده کننده).
غیر از این هر گونه که بود زیبا نبود؛
اگر همه زشت بودند و یا همه زیبا،
اگر همه استعدادها یکسان بودند،
اگر همه مردم خوب بودند و یا همه بد؛
و اگر جهان آمیزه ای از گوناگون ها نبود، هیچ چیز معنا نداشت.
پاکی و ناپاکی نیز در کنار هم معنا می دهند.
زندگی زیباست چون بعضی چیزها ناپاک و نجس اند و بیشتر چیزها پاک.
پاک ها اگر با نجس ها ارتباط برقرار کنند آلوده می شوند، آلوده ها قابل تطهیر و پاک سازی هستند. از اینها که بگذریم اخلاق پاک داریم و اخلاق ناپاک و آلوده، و همچنین عقاید پاک و عقاید ناپاک و آلوده، و از همه بالاتر جان های پاک و جان های ناپاک و آلوده.
کمال انسان در آن است که بکوشد آلوده نشود و اگر مبتلا به آلودگی شد، خود را پاک کند.
پاک ها و نجس ها
پاک و نجس غیر از تمیز و کثیف است. ممکن است چیزی از نگاه ما تمیز باشد ولی در واقع نجس باشد و یا چیزی از نگاه ما کثیف باشد ولی در واقع پاک باشد.

نجس ها

نجس ها عبارتند از:
1. ادرار و مدفوع انسان و حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارند یعنی اگر رگ آنها را ببریم خون بیرون می جهد مانند: گربه، موش و روباه.
2. منی، مردار و خون انسان و حیوان هایی که خون جهنده دارند مانند گوسفند و گربه.
3. سگ و خوکی که در خشکی زندگی می کنند.
4. شراب و هر مایع مست کننده دیگر.
5. آبجو غیر طبی.
6. عرق شتر نجاست خوار.
7. کافر.(30)
برخی نجاست های دیگر نیز هست که برای اطلاع بیشتر می توانید به رساله توضیح المسائل رجوع کنید.

نجاست مسری

نجس ها گرچه اندکند ولی می توانند چیزهای پاک را نجس کنند. از طریق زیر نجاست به چیز پاک سرایت می کند و آن را نجس می کند.
پاک با نجس تماس برقرار کند.
یکی از آنها یا هر دو، مرطوب باشد.
رطوبت یکی به دیگری سرایت کند. (31)
بنابراین اگر نجاست، خشک باشد و چیزی که با آن تماس برقرار می کند آن هم خشک باشد، نجاست سرایت نمی کند.
البته باید به فراتر از اینها هم اندیشید: آیا اگر یک جوان پاک با جوان آلوده ای به گونه ای گرم و صمیمی ارتباط برقرار کرد آلوده نمی شود؟