فهرست کتاب


خلاصه ای از افکار امام خمینی

تهیه کننده محمود نجفی‏‏

عدم تعلّق به دنیا و ساده زیستی

اگر بخواهید بی خوف و هراس در مقابل باطل بایستید و از حق دفاع کنید و ابرقدرتان و سلاح های پیشرفته آنان و شیاطین و توطئه های آنان در روح شما اثر نگذارد و شما را از میدان به در نکند خود را به ساده زیستن عادت دهید و از تعلّق به مال و منال و جاه و مقام بپرهیزید.(336)
مردان بزرگ که خدمت های بزرگ برای ملّت های خود کرده اند اکثر ساده زیست و بی علاقه به زخارف دنیا بوده اند. آنها که اسیر هواهای پست نفسانی و حیوانی بوده و هستند برای حفظ یا رسیدن به آن تن به هر ذلّت و خواری می دهند و در مقابل زور و قدرت های شیطانی خاضع و نسبت به توده های ضعیف، ستمکار و زورگو هستند، ولی وارستگان به خلاف آنانند، چرا که با زندگانی اشرافی و مصرفی نمی توان ارزش های انسانی اسلامی را حفظ کرد.
جوانان ایران و زنان و مردان که در زمان طاغوت با تربیت طاغوتی بار آمده بودند هرگز نتوانستند با قدرت های طاغوتی مقابله کنند، ولی آنگاه که به دست توانای حق جل و علا به انسان انقلابی دور از علایق شیطانی متحوّل شدند آن قدرت عظیم را سرکوب کردند.(337)

سازندگی روح را بر سازندگی جسم مقدّم دارید

امیدوارم همان گونه که در راه ساندگی کشور تمام نیروهای مادّی و معنوی خود را به کار بسته اید، از سازندگی خود و دیگران نیز که مقدّم بر همه سازندگیهاست غفلت نکیند، و همان گونه که بارها یادآوری کرده ام سازندگی روح را بر سازندگی جسم مقدّم دارید، تا به خواست خدای تعالی با نیروی ایمان کارها به بهترین و سریع ترین وجه پیش رود و هر چه زودتر با کمک خداوند و یکدیگر این کشور را به خودکفایی و آبادی کامل برسانیم.(338)

...................) Anotates (.................
1) صحیفه نور، ج 2، ص 154.
2) صحیفه نور، ج 2، ص 231
3) صحیفه نور، ج 2، ص 229 - 227 (6/8/57)
4) کشف الاسرار، ص 236 - 235
5) صحیفه نور، ج 8، ص 238
6) صحیفه نور، ج 2، ص 155.
7) صحیفه نور، ج 12، ص 19
8) صحیفه نور ج 8 صفحه 7 تاریخ 13/4/58
9) صحیفه نور، ج 9، ص 72
10) صحیفه نور، ج 8، ص 6
11) صحیفه نور، ج 3، ص 237
12) صحیفه نور، ج 4، ص 167
13) صحیفه نور، ج 4، ص 176 - 177
14) صحیفه نور، ج 4، ص 167 - 168
15) صحیفه نور، ج 13، ص 23
16) صحیفه نور، ج 4، ص 90
17) صحیفه نور، ج 4، ص 213
18) صحیفه نور، ج 15، ص 158
19) صحیفه نور، ج 17، ص 138
20) صحیفه نور، ج 9، ص 182 (30/6/58)
21) صحیفه نور، ج 8، ص 265 - 264
22) وصیت نامه
23) صحیفه نور، ج 16، ص 248
24) صحیفه نور، ج 11، ص 117
25) صحیفه نور، ج 21، ص 178-177 (15/3/68)
26) صحیفه نور، ج 21، ص 98
27) ولایت فقیه - ص 21
28) صحیفه نور، ج 21، ص 178
29) صحیفه نور، ج 20، ص 30 - 28
30) صحیفه نور، ج 20، ص 128
31) ولایت فقیه - ص 34 - 26
32) صحیفه نور، ج 4، ص 168 - 167
33) صحیفه نور، ج 5، ص 125
34) صحیفه نور، ج 5، ص 183
35) صحیفه نور، ج 7، ص 38
36) صحیفه نور، ج 17، ص 103
37) ولایت فقیه، ص 54 - 52
38) صحیفه نور، ج 18، ص 178
39) ولایت فقیه ص 25 - 20
40) ولایت فقیه ص 20
41) ولایت فقیه 25 - 20
42) ولایت فقیه ص 18
43) ولایت فقیه، ص 20 - 18
44) صحیفه نور، ج 20، ص 128
45) صحیفه نور، ج 20، ص 129
46) صحیفه نور، ج 7، ص 72
47) صحیفه نور، ج 11، ص 117
48) صحیفه نور، ج 11، ص 116 - 117
49) صحیفه نور، ج 21، ص 194
50) صحیفه نور، ج 19، ص 35
51) صحیفه نور، ج 11، ص 100
52) صحیفه نور، ج 3، ص 49
53) صحیفه نور، ج 10، ص 105
54) صحیفه نور، ج 10، ص 60- 61
55) صحیفه نور، ج 21، ص 38
56) صحیفه نور، ج 18، ص 189 به بعد
57) صحیفه نور، ج 4، ص 104
58) صحیفه نور، ج 2، ص 44
59) صحیفه نور، ج 21، ص 39
60) صحیفه نور، ج 19، ص 35
61) صحیفه نور، ج 20، ص 129
62) صحیفه نور، ج 20، ص 129
63) صحیفه نور، ج 20، ص 128 - 129
64) صحیفه نور، ج 20، ص 129
65) صحیفه نور، ج 20، ص 235
66) صحیفه نور، ج 14، ص 104
67) صحیفه نور، ج 15، ص 55
68) صحیفه نور، ج 19، ص 58
69) صحیفه نور، ج 15، ص 54، (10/4/60)
70) صحیفه نور، ج 21، ص 108
71) صحیفه نور، ج 17، ص 151
72) صحیفه نور، ج 21، ص 108
73) صحیفه نور، ج 21، ص 199 - 184 وصیتنامه
74) وصیت نامه
75) صحیفه نور، ج 21، ص 108
76) صحیفه نور، ج 21، ص 96 - 95
77) صحیفه نور، ج 20، ص 243
78) صحیفه نور، ج 11، ص 269 (23/11/58)
79) صحیفه نور، ج 20، ص 124 (6/5/66)
80) صحیفه نور، ج 20، ص 240 (29/4/67)
81) صحیفه نور، ج 19، ص 104
82) صحیفه نور، ج 12، ص 280
83) صحیفه نور، ج 12، ص 274 (15/5/59)
84) صحیفه نور، ج 5، ص 18 - 17 (13/11/58)
85) صحیفه نور، ج 21، ص 181
86) صحیفه نور، ج 16، ص 49 (22/10/60)
87) صحیفه نور، ج 6، ص 230 (31/2/58)
88) صحیفه نور، ج 10، ص 226 (3/9/58)
89) ج 15، ص 203
90) ج 11ص 150
91) ج 5، ص 17
92) ج 21، ص 181
93) ج 16، ص 49
94) ج 6، ص 230
95) ج 10، ص 226
96) ج 11، ص 156
97) ج 3، ص 218
98) ج 8، ص 245
99) ج 15، ص 125
100) ج 3، ص 202
101) ج 1، ص 3
102) ج 7، ص 37
103) ج 7، ص 36
104) ج 13، ص 32
105) ج 3، ص 202
106) ج 22، ص 128
107) صحیفه نور، ج 13، ص 29
108) آیین انقلاب اسلامی، ص 434 (28/7/57)
109) صحیفه نور، ج 19، ص 96
110) صحیفه نور، ج 21، ص 171
111) صحیفه نور، ج 6، ص 141
112) صحیفه نور، ج 13، ص 285
113) صحیفه نور، ج 14، ص 180
114) صحیفه نور، ج 19، ص 59
115) ج 21، ص 8
116) ج 15، ص 117
117) ج 15، ص 123
118) ج 20، ص 111
119) ج 20، ص 111
120) صحیفه نور، ج 8، ص 7
121) صحیفه نور، ج 15، ص 75
122) صحیفه نور، ج 20، ص 114
123) وصیت نامه، ص 18
124) صحیفه نور، ج 8، ص 15
125) صحیفه نور، ج 20، ص 156
126) صحیفه نور، ج 2، ص 214 (4/8/57)
127) صحیفه نور، ج 7، ص 285 - 284
128) صحیفه نور، ج 19، ص 256
129) صحیفه نور، ج 18، ص 33 - 32
130) صحیفه نور، ج 5، ص 279 (21/1/58)
131) صحیفه نور، ج 20
132) صحیفه نور، ج 11، ص 84
133) صحیفه نور، ج 20، ص 190 (30/12/66)
134) ج 14، ص 66
135) صحیفه نور، ج 20، ص 190
136) صحیفه نور، ج 19، ص 19 (10/4/63)
137) صحیفه نور، ج 4، ص 3 (10/9/57)
138) ج 11، ص 10
139) ج 3، ص 184
140) ج 2، ص 129
141) ج 12، ص 92
142) صحیفه نور، ج 12، ص 296
143) ج 15، ص 125
144) ج 17، ص 246
145) ج 16، ص 10
146) ج 6، ص 189
147) صحیفه نور، ج 14، ص 193
148) صحیفه نور، ج 14، ص 194
149) ج 20، ص 235
150) ج 20، ص 238
151) ج 20، ص 238
152) ج 20، ص 235
153) ج 15، ص 251
154) ج 17، ص 42
155) ج 13، ص 72
156) صحیفه نور، ج 4، ص 6 (11/9/57)
157) صحیفه نور، ج 20، ص 109 - 108
158) صحیفه نور، ج 1، ص 97
159) صحیفه نور، ج 5، ص 201 - 2000
160) صحیفه نور، ج 6، ص 252 (3/3/58)
161) صحیفه نور، ج 1، ص 77
162) صحیفه نور، ج 4، ص 167
163) صحیفه نور، ج 10، ص 174
164) صحیفه نور، ج 9، ص 253
165) صحیفه نور، ج 10، ص 48
166) صحیفه نور، ج 10، ص 27
167) ولایت فقیه، ص 93 - 92
168) ولایت فقیه، ص 67
169) ولایت فقیه، ص 61 - 58
170) صحیفه نور، ج 21، ص 47
171) صحیفه نور، ج 21، ص 129
172) صحیفه نو، ج 10، ص 29
173) صحیفه نور، ج 15، ص 16 (31/6/60)
174) صحیفه نور، ج 13، ص 83 (21/6/59)
175) صحیفه نور، ج 21، ص 109 (2/1/68)
176) صحیفه نور، ج 10، ص 56 - 55
177) صحیفه نور، ج 1، ص 267 - 276
178) صحیفه نور، ج 17، ص 201 (22/11/68)
179) صحیفه نور، ج 11، ص 184 (12/10/58)
180) صحیفه نور، ج 15، ص 268 - 267 (7/10/60)
181) صحیفه نور، ج 9، ص 187 - 186
182) صیحفه نور، ج 8، ص 117 - 16 (23/4/58)
183) صحیفه نور، ج 21، ص 169
184) صحیفه نور، ج 10، ص 55
185) صحیفه نور، ج 21، ص 38
186) صحیفه نور، ج 21، ص 38
187) صحیفه نور، ج 20، ص 128
188) صحیفه نور، ج 7 - ص 72 (21/3/58)
189) صحیفه نور، ج 1، ص 185 (22/4/58)
190) وصیت نامه حضرت امام 1 (15/3/68)
191) صحیفه نور، ج 21، ص 192 - وصیتنامه
192) صحیفه نور، ج 21، ص 196 - 195 - وصیتنامه
193) صحیفه نور، ج 19، ص 109(22/11/63)
194) صحیفه نور، ج 5، ص 203 (29/12/57)
195) صحیفه نور، ج 5، ص 203 (29/12/57)
196) صحیفه نور، ج 21، ص 185
197) صحیفه نور، ج 10، ص 277 (21/9/58)
198) صحیفه نور، ج 12، ص 54 (1/2/59)
199) صحیفه نور، ج 1، ص 131
200) صحیفه نور، ج 5، ص 125
201) صحیفه نور، ج 4، ص 86 - 85 (1/10/57)
202) صحیفه نور، ج 5، ص 198
203) صحیفه نور، ج 9، ص 59
204) صحیفه نور، ج 7، ص 66
205) صحیفه نور، ج 7، ص 81
206) صحیفه نور، ج 7، ص 85
207) صحیفه نور، ج 10، ص 55
208) صحیفه نور، ج 7، ص 85
209) صحیفه نور، ج 9، ص 112
210) صحیفه نور، ج 9، ص 185
211) صحیفه نور، ج 15، ص 55
212) صحیفه نور، ج 11، ص 183
213) صحیفه نور، ج 21، ص 88
214) صحیفه نور، ج 13، ص 80
215) صحیفه نور، ج 12، ص 84
216) صحیفه نور، ج 12، ص 84
217) صحیفه نور، ج 9، ص 178
218) صحیفه نور، ج 7، ص 120
219) صحیفه نور، ج 10، ص 273
220) صحیفه نور، ج 6، ص 255
221) صحیفه نور، ج 7، ص 92 (23/3/58)
222) صحیفه نور، ج 8، ص 170 (28/4/58)
223) صحیفه نور، ج 7، ص 81
224) وصیت نامه حضرت امام
225) صحیفه نور، ج 11، ص 196 (14/10/58)
226) صحیفه نور، ج 7، ص 23
227) صحیفه نور، ج 7، ص 120
228) صحیفه نور، ج 9، ص 59
229) صحیفه نور، ج 8، ص 272 - 271(2/6/58)
230) صحیفه نور، ج 11، ص 150 (9/10/58)
231) صحیفه نور، ج 10، ص 275 - 274(21/9/58)
232) ج 15، ص 187
233) صحیفه نور، ج 9، ص 228
234) صحیفه نور، ج 16، ص 188
235) صحیفه نور، ج 18، ص 11
236) ج 20، ص 6
237) ج 21، ص 95
238) صحیفه نور، ج 11، ص 266
239) صحیفه نور، ج 12، ص 19
240) صحیفه نور، ج 20، ص 118
241) صحیفه نور، ج 20، ص 232
242) صحیفه نور، ج 21، ص 108
243) صحیفه نور، ج 13، ص 127
244) صحیفه نور، ج 18، ص 243
245) ج 17، ص 238
246) صحیفه نور،ج 15، ص 200
247) ج 19، ص 342
248) صحیفه نور، ج 12، ص 283
249) صحیفه نور، ج 21، ص 53
250) صحیفه نور، ج 8، ص 250
251) صحیفه نور، ج 8، ص 278
252) صحیفه نور، ج 20، ص 237
253) ج 17، ص 240
254) ج 10، ص 115
255) ج 18، ص 243
256) ج 12، ص 160
257) ج 2، ص 48
258) ج 1، ص 284
259) ج 19، ص 151
260) ج 11، ص 261
261) ج 11، ص 262
262) ج 14، ص 91
263) ج 11، ص 266
264) ج 21، ص 202
265) ج 17، ص 195
266) صحیفه نور، ج 21، ص 109 (2/1/68)
267) صحیفه نور، ج 20، ص 232
268) ج 20، ص 123
269) صحیفه نور، ج 20، ص 236
270) صحیفه نور، ج 21، ص 36
271) صحیفه نور، ج 12، ص 285
272) صحیفه نور، ج 18، ص 7
273) صحیفه نور، ج 13، ص 65
274) صحیفه نور، ج 16، ص 235
275) صحیفه نور، ج 18، ص 256
276) صحیفه نور، ج 16، ص 245
277) صحیفه نور، ج 21، ص 95
278) صحیفه نور، ج 13، ص 108
279) صحیفه نور، ج 13، ص 109
280) صحیفه نور، ج 9، ص 22
281) ج 6، ص 142
282) صحیفه نور، ج 5، ص 61
283) صحیفه نور، ج 20، ص 222
284) صحیفه نور، ج 20، ص 234
285) صحیفه نور، ج 19، ص 82
286) صحیفه نور، ج 13، ص 192
287) صحیفه نور، ج 19، ص 84
288) صحیفه نور، ج 20، ص 194
289) صحیفه نور، ج 13، ص 145
290) صحیفه نور، ج 21، ص 19
291) صحیفه نور، ج 18، ص 155
292) صحیفه نور، ج 18، ص 21
293) صحیفه نور، ج 20، ص 250
294) صحیفه نور، ج 20، ص 240
295) صحیفه نور، ج 13، ص 66
296) صحیفه نور، ج 21، ص 118 - 119
297) صحیفه نور، ج 21، ص 192 - 193
298) صحیفه نور، ج 13، ص 98
299) صحیفه نور، ج 13، ص 107
300) صحیفه نور، ج 12، ص 113
301) صحیفه نور، ج 13، ص 135
302) صحیفه نور، ج 20، ص 13
303) صحیفه نور، ج 20، ص 118
304) صحیفه نور، ج 18، ص 147
305) ج 15، ص 63
306) ج 15، ص 78
307) ج 20، ص 99
308) صحیفه نور، ج 14، ص 255
309) صحیفه نور، ج 2، ص 188
310) صحیفه نور، ج 14، ص 255
311) صحیفه نور، ج 14، ص 20
312) صحیفه نو، ج 5، ص 148
313) صحیفه نور، ج 17، ص 218
314) صحیفه نور، ج 19، ص 223
315) صحیفه نور، ج 13، ص 262
316) صحیفه نور، ج 19، ص 223
317) صحیفه نور، ج 17، ص 119
318) صحیفه نور، ج 21، ص 201
319) صحیفه نور، ج 6، ص 251
320) صحیفه نور، ج 10، ص 112
321) صحیفه نور، ج 14، ص 118
322) صحیفه نور، ج 7، ص 6
323) صحیفه نور، ج 5، ص 225
324) صحیفه نور، ج 13، ص 244
325) صحیفه نور، ج 7، ص 87
326) صحیفه نور، ج 7، ص 285
327) صحیفه نور، ج 7، ص 285
328) صحیفه نور، ج 8، ص 4
329) صحیفه نور، ج 9، ص 42
330) صحیفه نور، ج 5، ص 262
331) صحیفه نور، ج 5، ص 141
332) صحیفه نور، ج 14، ص 194 - 193
333) صحیفه نور، ج 8، ص 94
334) صحیفه نور، ج 8، ص 95
335) صحیفه نور، ج 14، ص 194
336) صحیفه نور، ج 9، ص 208 - 206
337) صحیفه نور، ج 19، ص 11
338) صحیفه نور، ج 16، ص 204 - 203