فهرست کتاب


خلاصه ای از افکار امام خمینی

تهیه کننده محمود نجفی‏‏

رفتار حضرت امیر سلام الله علیه با بیت المال

حکومت حضرت امیر علیه السلام و وضع حکومت او را ما در نظر بگیریم و کسانیکه در حکومت هستند و در دستگاههای دولتی هستند، سیره آن بزرگوار را در نظر بگیرند و بینند که باید چه بکنند، البته قدرت این که آن طور کسی عمل بکند، ماها نداریم، کسی ندارد.
به طوریکه نقل کردند در یکی از چیزهایی که به بعضی از عمال خودشان نوشتند، نوشته اند که سر قلم را نازک بگیرید، سطرها را نزدیک هم بنویسید، از چیزهایی که فایده ندارد، احتراز کنید، این یک دستوری هست برای همه؛ یعنی، دستوری هست برای کسانیکه در بیت المال دست دارند.
این طور حضرت امیر علیه السلام در وقت حکومتش دستور می دهد برای صرفه جویی. مضایفه می کند که در یک صفحه که می شود ده سطر نوشت، پنج سطر نوشته بشود، یک قلم که می تواند از آن مرکّبی که در آن وقت بوده است صرف کند، سرش ریزه باشد تا کم صرف بشود را /از/ حرفهای غیراصولی نوشته نشود، که صرفه واقع بشود.
باز از ایشان نقل شده است که حساب بیت المال را می کشیدند؛ چراغی روشن بود، شمعی روشن بود و کسی آمد با ایشان حرف دیگری می خواست بزند، شمع را خاموش کردند، فرمودند که این مال بیت المال است، تو می خواهی حرف دیگر بزنی.
ما چه کنیم با بیت المال مسلمین؟ وظیفه حکومت ها چیست با بیت المال مسلمین؟این مسأله، مسأله نیست که در آن وقت و در حکومت حضرت امیر باشد؛ این دستور است در طول تاریخ برای کسانیکه متکفّل حکومت هستند که تا اندازه ممکن در بیت المال تصرف نکنند، یک دِرهَمش در آن طرف حساب دارد. باید حساب بدهیم، در پیشگاه خدای تبارک و تعالی ، در کارهایی که می کنیم، تصرفهایی که در بیت المال می کنیم، باید بعد حساب بدهیم چرا؟ زیاده روی شده باشد، مجازات دارد؛ عدالت شده باشد، مجازات خیر دارد.(316)

عمده در حکومت اسلامی، خدمت به اسلام و مردم است

عمده این است که ما باید به اسلام خدمت کنیم. خدمت به ملّت، خدمت به اسلام است.
خدمت به دولت، خدمت به اسلام است. و امروز هر خدمتی که انجام دهیم، خدمت به اسلام است.
هر خدمتی که مردم به آن احتیاج داشته باشند، خدمت به اسلام است. وقتی قرار گذاشتیم که به اسلام خدمت کنیم، خدای تبارک و تعالی هم ما را تنها نمی گذارد و نمی گذارد تنها شویم. برای اینکه گرفتاری از خود انسان است، از خارج نیست. تا در داخل ملت یک کرم زدگی پیدا نشود خارجی ها نمی توانند کاری انجام دهند و بحمداللَّه امروز ما از داخل اطمینان داریم و با این اطمینان باید به مردم خدمت کنیم و دیگر نباید بگوییم حال انقلاب است. نه دیگر حال آرامش است، حال خدمت به مردم و جامعه است، حال خدمت به اسلام است.(317)

در مقابل احکام خداوند خاضع باشید

وصیّت من به مجلس و شورای نگهبان و دولت و رئیس جمهور و شورای قضایی آن است که در مقابل احکام خداوند متعال خاضع بوده و تحت تأثیر تبلیغات بی محتوای قطب ظالم چپاولگر سرمایه داری و قطب ملحد اشتراکی و کمونیستی واقع نشود و به مالکیت و سرمایه های شروع با حدود اسلامی احترام گذارید و به ملّت اطمینان دهید تا سرمایه ها و فعالیتهای به کار افتند و دولت و کشور را به خودکفایی و صنایع سبک و سنگین برسانند.(318)