فهرست کتاب


خلاصه ای از افکار امام خمینی

تهیه کننده محمود نجفی‏‏

همه جا نور اسلام تابیده است

بحمداللَّه امروز قدرت ایرانی و قدرت اسلام در ایران به طوری است که توجه همه ملت های ضعیف را به خودش معطوف کرده است و اسلام صادر شد در سرتاسر دنیا. از این سیاه های عزیزی که که در آمریکا هستند و تا آفریقا و تا شوروی و همه جا، نور اسلام تابیده است و توجه مردم به اسلام شده است.
و منظور ما از صدور انقلاب همین بود و تحقق پیدا کرد و ان شاءاللَّه اسلام در همه جا غلبه بر کفر خواهد پیدا کرد.(253)

اسلام برای همه بشر آمده است

اسلام [مربوط به ] طائفه خاصی نیست، اسلام برای بشر آمده است، نه برای مسلمین و نه برای ایران. انبیاء مبعوثند بر انسان ها و پیغمبر اسلام مبعوث بود بر انسان ها، خطاب به ناس یا «ایها الناس» و ما که نهضت کردیم برای اسلام نهضت کردیم. جمهوری، جمهوری اسلامی است. نهصت برای اسلام نمی تواند محصور باشد در یک کشور و نمی تواند محصور باشد در حتی کشورهای اسلامی. نهضت برای اسلام همان دنباله نهضت انبیاست. نهضت انبیا برای یک محل نبوده است، پیغمبر اکرم اهل عربستان است لکن دعوتش مال عربستان نبوده، محصور نبوده به عربستان، دعوتش مال همه عالم است.(254)

وظایف مسلمین

ما یک وظیفه بسیار بزرگ بر عهده داریم، نه تنها ما، همه مسلمانها و نه شما تنها، همه قشرهایی که در ایران و در خارج ایران هستند و متعهد به اسلام هستند، وظیفه بزرگی داریم و آن اینکه اسلام را آنطوری که هست، آنطوری که خدای تبارک و تعالی فرموده است، آنطوری که در روایات و در قرآن ما هست، آنطور به مردم ارائه بدهیم و به دنیا ارائه بدهیم و همین خودش از هزارها توپ و تانک بیشتر می تواند مؤثر باشد. آن چیزی که با ارشاد حاصل بشود، قلب مردم را برمی گرداند و این کار، و این هنر از احکام اسلام می آید، نه با یک توپ و تانک بخواهد کاری بکند او نمی تواند کاری بکند و شما می بینید که با اینکه قدرت های بزرگ دارای آن قدرت ها هستند هر روز در دنیا دارند شکست می خورند.(255)