فهرست کتاب


خلاصه ای از افکار امام خمینی

تهیه کننده محمود نجفی‏‏

وظیفه اساسی ما نشر اسلام در جهان است

مسؤولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت علیه السلام است که خساوت بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قراردهد.
مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه ای مسؤولین ما از وظیفه ای که بر عهده دارند منصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد.
باید دولت جمهوری اسلامی تمامی سعی و توان خود را در اداره هر چه بهتر مردم بنماید، ولی این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف کند. مردم عزیز ایران که حقاً چهره منور تاریخ بزرگ اسلام در زمان معاصرند، باید سعی کنند که سختی ها و فشارها را برای خدا پذیرا گردند تا مسؤولان بالای کشور به وظیفه اساسی شان که نشر اسلام در جهان است برسند.(242)

آرزوی ما این است که دست ابرقدرتها از مخازن مسلمین کوتاه گردد

اینکه می گوئیم باید انقلاب ما به همه جا صادر بشود، این معنی غلط را از او برداشت نکنند که ما می خواهیم کشورگشایی کنیم. ما همه کشورهای مسلمین را از خودمان می دانیم.
همه کشورها باید در محل خودشان باشند ما می خواهیم این چیزی که در ایران واقع شد و این بیداری که در ایران واقع شد و خودشان از ابرقدرت ما فاصله گرفتند و دست آنها را از مخازن خودشان کوتاه کردند، این در همه ملت ها و همه دولت ها بشود. آرزوی ما این است.
معنی صدور انقلاب ما این است که همه ملت ها بیدار بشوند و همه دولت ما بیدار بشوند و خودشان را از این گرفتاری که دارند و از این تخت سلطه بودنی که هستند و از اینکه همه مخازن آنها دارد به باد می رود و خودشان به نحو فقر زندگی می کنند نجات بدهند.(243)

اسلام را آنطوری که هست معرفی کنیم.

ما که می گوئیم اسلام را ما می خواهیم صادرکنیم، معنایش این نیست که ما سوار طیاره بشویم و برزیم به ممالک دیگر.
یک همچو چیزی نه ما گفتیم و نه ما می توانیم. امّا آنکه ما می توانیم این است که می خواهیم به وسیله دستگاه هائی که داریم، به وسیله همین صدا و سیما، به وسیله مطبوعات، به وسیله گروه هائی که در خارج می روند، اسلام را آنطوری که هست معرفی کنیم.
اگر آنطوری که هست معرفی بشود، مورد قبول همه خواهدشد. بشر فطرتش یک فطرت سالم است، اگر یک چیزی را القا بکنند، روی فطرت سالم خودش قبول می کند و قدرتمندها از همین معنا می ترسند. بنابراین ما یک وظیفه بسیار بزرگ بر عهده داریم. نه ما تنها، همه مسلمان ها و نه شما تنها، همه قشرهائی که در ایران و در خارج ایران هستند و متعهد به اسلام هستند، وظیفه بزرگی داریم و آن اینکه اسلام را آنطوری که هست، آنطوری که خدای تبارک و تعالی فرموده است، آنطوری که در روایات و در قرآن ما هست، آنطور به مردم ارائه بدهیم و به دنیا ارائه بدهیم و همین خودش از هزارها توپ و تانک بیشتر می تواند مؤثّر باشد.
آن چیزی که با ارشاد حاصل بشود، قلب مردم را باز می گرداند و این کار، این هنر از اسلام می آید و این هنر از احکام اسلام می آید، نه با یک توپ و تانک بخواهد کار بکند.(244)