فهرست کتاب


خلاصه ای از افکار امام خمینی

تهیه کننده محمود نجفی‏‏

غرب برای ما هیچ صلاحی نمی خواهد

آقا بدانید که این ها برای ما هیچ صلاحی نمی خواهند، این ها کوشش می کنند که ما از حیوانات پست تر باشیم، این ها کوشش می کنند که ما یا اشخاصی بار بیائی م غربزده، برای آنها کار بکنیم و اگر نه بمانیم در این حال عقب افتادگی و ببرند آن ها همه چیز ما را. شرق باید بیدار بشود، باید حساب خودش را از غرب جدا کند، تا آنقدر که می تواند.
اگر می توانست باید تا آخر جداکند، حال که نمی شود، تا آنقدر که می تواند باید جدا کند لااقل فرهنگش را نجات بدهند.(207)

هر چه به طرف غرب بروید آنها از شما بهره می برند

در سفارتخانه هایتان زنگ اسلامی بدهید، نترسید از این که بگویند این ها عرض بکنم عقب افتاده اند.
آن ها عقب افتاده اند، آن ها که دارند مردم را می کشند به عصر حجر عقب افتاده اند، نه ما که می خواهیم مردم را بِکشیم به تمدن، به تمدن به معنای واقعیتش.
نترسید از حرف هائی که این ها می زنند. هیچ قدرتی در مقابل اسلام نیست، همین قدرت است که یک عده کمی غلبه کرد بر یک عده زیادی، بر قدرت های زیاد.
سفارتخانه هایتان را، ادارتتان که در آنجا دارید، همه را اسلامی کنید، آن جهات غربی اش را اصلاح کنید.
هر چه جهت اسلامیش بکنید آن ها بیشتر از شما حساب می برند، هر چه طرف غرب بروید آن ها از شما بهره می برند، شما این مطلب را که با آن از یک مملکت اسلامی رفته اید و مسائل را اسلامی می خواهید حل بکنید این مطلب را در همه جا که هستید در نظر داشته باشید، بعد از یک چند دفعه تجربه کنید ببینید احترام بیشتر خواهید شد.
وقتی دیدند شما یک ایده ای دارید که سر آن ایده باقی هستید و پافشاری دارید می کنید، این ها هم با شما چیز می شوند، اگر شما یک قدم کنار بروید، یک قدم عقب بروید آن ها جلوتر می آیند.
وضع همین است، یک قدم شما عقب بروید آن ها یک قدم جلوتر می آیند، بیشتر از شما توقع دارند.(208)

تا غرب زدگی و شرق زدگی هست امیدی به اصلاح نیست

ملعبه کردند ما را، هم غرب ما را ملعبه کرده هم شرق ما را ملعبه کرده است و تا این گول خوردن ها هست، تا این غربزدگی و شرق زدگی در ملت ما هست، هیچ امیدی به اصلاح نیست.
ما باید اوّل تمام همتمان را مصرف کنیم که خودمان را از این وابستگی فکری بیرون بیاوریم. ما فکرهایمان وابسته است، ما فرهنگمان وابسته است. ما باید سعی کنیم از این فرهنگ وابسته خارج بکنیم خودمان را، چه فرهنگ آن طرف که همه اش فساد و چه فرهنگ این طرف که همه اش فساد است یعنی همه اش برای به دام انداختن ماهاست، به دام انداختن بشر است.(209)