فهرست کتاب


خلاصه ای از افکار امام خمینی

تهیه کننده محمود نجفی‏‏

رفاه متناسب، حفظ شعایر و دوری از فرهنگ مصرفی

برنامه ریزی در جهت رفاه متناسب با وضع عامه مردم توأم با حفظ شعایر و ارزشهای کامل اسلامی و پرهیز از تنگ نظری ها و افراطگری ها و نیز مبارزه با فرهنگ مصرفی که بزرگترین آفت یک جامعه انقلابی است و تشویق به تولیدات داخلی و برنامه ریزی در جهت توسعه صادرات و گسترش مبادی صدور کالا و خروج از تکیه به صادرات نفت و نیز آزادی واردات و صادرات و به طور کلّی تجارت براساس قانون و با نظارت دولت در نوع و قیمت.(186)

مقابله جدّی با فرهنگ و اقتصاد نظام سرمایه داری و اشتراکی

یکی از مسایل بسیار مهمّی که به عهده علما و روحانیّت است، مقابله جدّی با دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادی شرق و غرب و مبارزه با سیاستهای اقتصاد سرمایه داری و اشتراکی در جامعه است.
هر چند که این بلیه دامنگیر همه ملّت های جهان گردیده است و عملاً بردگی جدیدی بر همه ملّت ها تحمیل شده و اکثریّت جوامع بشری در زندگی روزمرّه خود به اربابان زر و زور پیوند خورده اند و حقّ تصمیم گیری در مسایل اقتصاد جهان از آنان سلب شده است و علی رغم منابع سرشار طبیعت و سرزمین های حاصلخیز جهان و آب ها و دریاها و جنگلها و ذخایر، به فقر و درماندگی گرفتار آمده اند. و کمونیستها و زراندوزان و سرمایه داران با ایجاد روابط گرم با جهانخوارن، حقّ حیات و ابتکار عمل از عامه مردم سلب کرده اند و با ایجاد مراکز انحصاری و چند ملیّتی عملاً نبض اقتصاد جهان را در دست گرفته و همه راه های صدور و استخراج و توزیع و عرضه و تقاضا و حتّی نرخ گذاری و بانگداری را به خود منتهی نموده اند.
و با القای تفکرات و تحقیقات خود ساخته، به توده های مردم باورانده اند که باید تحت نفوذ ما زندگی کرده والاّ راهی برای ادامه حیات پا برهنه ها جز تن دادن به فقر باقی نمانده است!
و این مقتضای خلقت و جامعه انسانی است که اکثریّت قریب به اتّفاق گرسنگان در حسرت یک لقمه نان بسوزند و بمیرند و گروهی اندک هم از پرخوری و اسراف و تعیّش جانشان به لب آید!
به هر حال این مصیبتی است که جهانخواران بر بشریّت تحمیل کرده اند و کشورهای اسلامی به واسطه ضعف مدیریّت ها و وابستگی به وضعیّتی اسف بار گرفتار شده اند. که ای به عهده علمای اسلام و محقّقین و کارشناسان اسلامی است که برای جایگزین کردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان اسلام، طرح ها و برنامه ای سازنده و دربرگیرنده منافع محرومین و پا برهنه ها را ارائه دهند و جهان مستضعفین و مسلمین را از تنگنا و فقر معیشت به درآورند.(187)

تهاجم فرهنگی

تردیدی نیست که جهانخواران برای بدست آوردن مقاصد شوم و تحت ستم کشیدن مستضعفان جهان راهی بهتر از هجوم به فرهنگ و ادب کشورهای ضعیف ندارند. زیرا با تربیت غربی یا شرقی معلّم و استاد است که دبستان ها و دبیرستان ها محل هایی می شوند مجهز برای تربیت غربی و شرقی جوان هایی که دولتمردان و دست اندکاران آتیه کشورهایند.
و با اینگونه تربیت است که جوانان با گرایش به یکی از دو قطب قدرت راه را برای مستکبرین جهان در به دام کشیدن کشورهای مستضعف به صورتی شایسته و بدون زحمت و دستیازی به سلاح های نظامی زنگ زده باز می نمایند.
برای آنان چه راهی بهتر از آنکه با دست قشری از بومی های هر کشور ملّتها را بی سر و صدا بلکه با شوق و رغبت به سوی مقاصد آنان کشیده تا دسترنج ملّتها و ذخایر کشورها را با عرض ارادت و ادب قبول منت از اربابان تقدیم آنان نمایند.
ضربه های مهلکی که بر کشور مظلوم ما در این پنجاه سال اخیر از دانشگاهها و اساتید منحرفی که با تربیت غربی بر مراکز علم و تربیت حکمفرما بودند وارد آمد از سرنیزه رضاخان و پسرش وارد نشد.
ما از شر رضاخان و محمّدرضا خلاص شدیم لکن از شرّ تربیت یافتگان غرب و شرق به این زودی ها نجات نخواهیم یافت. اینان برپا دارندگان سلطه ابرقدرتها هستند و سرسپردگانی می باشند که با هیچ منطقی خلع سلاح نمی شوند و هم اکنون با تمام ورشکستگی ها دست از توطئه علیه جمهوری اسلامی و شکستن این سدّ عظیم الهی برنمی دارند.