فهرست کتاب


خلاصه ای از افکار امام خمینی

تهیه کننده محمود نجفی‏‏

بر فرهنگ اسلام تکیه زنید و با غرب و غربزدگی مبارزه کنید

ای مسلمانان جهان که به حقیقت اسلام ایمان دارید، بپاخیزید و در زیر پرچم توحید و در سایه تعلیمات اسلام مجتمع شوید و دستِ خیانت ابرقدرتان را از ممالک و خزائن سرشار آن کوتاه کنید و مجد اسلام را اعاده کنید و دست از اختلافات و هواهای نفسانی بردارید که شما دارای همه چیز هستید.
بر فرهنگ اسلام تکیه زنید و با غرب و غربزدگی مبارزه نمائید و روی پای خودتان بایستید و بر روشنفکران غربزده و شرق زده بتازید و هویّت خویش را دریابید که روشنفکران اجیر شده بلایی بر سر ملّت و مملکتشان آورده اند که تا متحّد نشوید و دقیقاً به اسلام راستین تکیه ننمائید بر شما آن خواهد گذشت که تاکنون گذشته است.
امروز زمانی است که ملّتها چراغ راه روشنفکرانشان شوند و آن را از خودباختگی و زبونی در مقابل شرق و غرب نجات دهند که امروز روز حرکت ملّتها است و آنان هادی هدایت کنندگان تاکنونند.
بدانید که قدرت معنوی شما بر همه قدرتها چیره، و قریب یک میلیاز جمعیت شما با خزائن بی پایان می تواند تمام قدرتها را درهم شکند نصرت کنید خدا را تا نصرت دهد شما را.
ای اقیانوس بزرگ مسلمانان! خروش برآورید و دشمنان انسانیّت را درهم شکنید که اگر به خدای بزرگ رو آورید و تعلیمات آسمانی را وجهه خود قرار دهید خدای تعالی وجنود عظیم او باشماست.(174)

جهاد فرهنگی

من باز می گویم، همه مسئولان نظام و مردم ایران باید بدانند که غرب و شرق تا شما را از هویت اسلامی تان به خیال خام خودشان بیرون نبرند آرام نخواهند نشست.
نه از ارتباط با متجاوزان خشنود شوید و نه از قطع ارتباط با آنان رنجور، همیشه با بصیرت و با چشمانی باز به دشمنان خیره شوید و آنان را آرام نگذارید که اگر آرام گذارید لحظه ای آرامتان نمی گذارند.(175)

وابستگی فرهنگی منشأ همه وابستگی ها است

افکار جوانهای ما، پیرمردهای ما، تحصیلکرده های ما، روشنفکرهای ما، بسیاری از این افکار وابسته به غرب است، وابسته به امریکا است و لهذا حتّی آنهایی که سوء نیت ندارند و خیال می کنند می خواهند خدمت بکنند به مملکت خودشان از باب اینکه راه را درست نمی دانند و باورشان آمده است که ما باید همه چیز را از غرب بگیریم، این وابستگی را دارند، و این وابستگی سر منشاء همه وابستگی هاست که ما داریم، اگر ما وابستگی فرهنگی داشته باشیم دنبالش وابستگی اقتصادی هم هست، وابستگی اجتماعی هم هست، سیاسی هم هست، همه اینها هست.(176)